ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Veľká Británia

 • Veľká Británia alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je členským štátom Európskej únie. Veľká Británia je za daňový raj považovaná z dôvodu možnosti obchodovania so svojimi bývalými kolóniami, v ktorých je nulová daň z príjmu.

  Hlavné mesto: Londýn

  Úradný jazyk: angličtina
  Mena: libra šterlingov – GBP

  Popis a výhody britskej jurisdikcie

  • vysoká medzinárodná prestíž anglických spoločností
  • najbežnejšie právna forma anglickej spoločnosti sa nazýva LTD (obdoba slovenskej s.r.o.)
  • na pozícii riaditeľa musí mať každá spoločnosť aspoň jednu fyzickú osobu, tá môže byť aj nerezidentom
  • akcionárom môže byť fyzická aj právnická osoba, takisto možnosť obsadiť nerezidenta Veľkej Británie
  • obchodný register je verejne prístupný
  • povinnosť vedenia účtovníctva
  • povinnosť odovzdávať každoročne britskému finančnému úradu ročnú uzávierku, bilanciu ku koncu účtovného obdobia a výkaz ziskov a strát, prípadne komentovaný audítorom registrovaným vo Veľkej Británii
  • povinnosť odovzdávať výročnú správu (Annual Report)
  • daň z príjmu anglickej offshore spoločnosti sa odvíja od výšky zisku spoločnosti, väčšinou sa pohybuje okolo 20%

   

  Medzinárodné zmluvy – offshore Veľká Británia

  Medzinárodné dohovory proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

  Medzinárodné dohovory proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu má Veľká Británia tieto zmluvy podpísané. Praktický význam týchto dohôd pre majiteľov offshore spoločností z Anglicka je najmä v tom, že v prípade, kedy je podozrenie na pranie špinavých peňazí či financovanie terorizmu zo strany offshore firmy registrovanej v Anglicku, tak jej registračný agent môže odovzdať osobné údaje osôb zúčastňujúcich sa na spoločnosti – teda v prípade nominee služieb skutočných vlastníkov offshore firmy – a základný opis jej činnosti svojim nadriadeným orgánom, ktoré ich v rámci medzinárodnej pomoci postúpi ďalej, napr. aj do ČR a SR.

  Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s ČR

  Táto zmluva je uzavretá. Pri priamych platbách z ČR do Veľkej Británie zo zrážkovej dane uplatňujú len v prípadoch, ak neustanovuje táto medzinárodná zmluva inak. Anglická offshore spoločnosť je teda v prípadoch stanovených medzinárodnou zmluvou vhodná pre priamy predaj tovaru alebo služieb do Českej republiky. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Veľkou Britániou a ČR je veľmi široko poňatá a výhodná pre možnosti daňovej optimalizácie
  Na základe tejto zmluvy sa aj vzájomne vymieňajú daňovo relevantné informácie medzi oboma štátmi – teda Veľkou Britániou aj Českou republikou.
   

  Zmluva o výmene daňových informácií s Českou republikou

  Nie je uzavretá.
   

  Mnohostranný Dohovor Rady Európy o vzájomnej pomoci v daňových záležitostiach

  Je uzatvorený – Veľká Británia je jej signatárom.
   

  Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s ostatnými daňovými rajmi

  Veľká Británia ako jedna z mála európskych krajín má uzatvorené zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia aj s inými daňovými rajmi, najmä so svojimi bývalými kolóniami. Vďaka tejto skutočnosti je možné čiastočne preniesť daňovú povinnosť z Anglicka na daňový raj, kde je nulová daň z príjmu.
   

  Najčastejšie využitie britskej spoločnosti

  • holdingová, materská spoločnosť, iné, napr. české spoločnosti za účelom anonymity vlastníctva a vysokej prestíže
  • obchod s tovarom a službami

  Vo Veľkej Británii platí štandardná sadzba dane z príjmu právnických osôb vo výške 28%. Pre holdingové spoločnosti platí u dividendového príjmu čiastočná úľava. Zjednodušene povedané si britská spoločnosť môže započítať daň už odvedenú v krajine, odkiaľ sa dividendy vyplácajú. V prevažnej väčšine sú však pre holdingové spoločnosti uprednostňované krajiny ako Malta, Cyprus či Holandsko, ktoré ponúkajú úplné oslobodenie dividend a kapitálových príjmov.

  Najčastejším prvkom optimalizácia cez spoločnosti z Veľkej Británie je notoricky známy koncept „Principal & Agent Company“, pomocou ktorého možno daňové zaťaženie príjmu zredukovať až na efektívnu sadzbu okolo 1,5%.

  Ďalším pozitívnym efektom, ktorý britská spoločnosť typu Ltd. môže ponúknu je anonymita vlastníka. Ltd. spoločnosti môžu totiž vydať akcie na majiteľa. Vďaka tomuto prvku ochrany identity koncového vlastníka sú Ltd. spoločnosti používané pre akvizície a držbu podielov v iných spoločnostiach alebo vlastníctva nehnuteľností. Zahraničný investor a vlastník so sídlom napr. v Londýne je rozhodne dobrou vizitkou, ktorá má nesporný efekt pri vyjednávaniach všetkého druhu. Spoločnosť rezidentná v Británii môže pri splnení podmienok využiť aj Medzinárodných zmlúv o ochrane investícií, ktoré má Veľká Británia podpísané s inými krajinami vrátane Českej republiky.

  Veľká Británia je štátom, ktorý má uzavretých 112 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, čím ašpiruje na svetový unikát. Zmluva s Českou republikou, stanovuje znížené sadzby zrážkových daní na 5% u dividend, 0% u úrokov a 10% u licenčných poplatkov.

  Vďaka 0% zrážkovej dani na výplatu úrokov medzi Britániou a ČR sú Ltd. spoločnosti vhodným prvkom pre optimalizáciu služieb v oblasti poskytovania pôžičiek. V tomto ohľade je veľkým konkurentom Malta, ktorá má flexibilnejšie a administratívne oveľa menej náročný systém.

  Môžeme povedať, že Veľká Británia bola a je dlhodobo jasne preferovanou krajín pre vybudovanie štruktúr pre medzinárodnú daňovú optimalizáciu. Avšak mnohé krajiny s anglosaským právom sa v Británii poučili a prevzali niektoré pozitívne prvky. Veľkej Británii tak vznikla silná a početná konkurencia, ktorá navyše ťaží z maximálne liberálneho a flexibilného prostredia, čo sa nedá práve povedať o britskom, v mnohých bodoch už zastaralom, systéme. Krajiny ako Malta, Cyprus, Írsko alebo aj Nový Zéland prevzali základnú metódu britskej optimalizácie a uviedli v život vlastný „Principal & Agent“ model s nízkym zdanením. Bude zaujímavé naďalej sledovať trend, ktorý bude offshore podnikanie vo Veľkej Británii vykazovať.

   

  Využitie LLP (spoločnosti s ručením obmedzeným) Spojeného kráľovstva

  Občania mimo Spojeného kráľovstva môžu za určitých okolností využiť LLP ako daňovo efektívny nástroj pre medzinárodný obchod.
   

  Zdanenie

  LLP formy spoločností v Spojenom kráľovstve sú daňovo transparentné. Inými slovami, členovia LLP v Spojenom kráľovstve sú zdaňované ako by boli spoločníci spoločnosti.

  Príjmy a kapitálové zisky sú preto považované za príjmy a zisky členov, ako sú stanovené v spoločenskej zmluve. Pokiaľ členovia nemajú trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve a príjmy a zisky nepochádzajú zo zdroja alebo z obchodu v Spojenom kráľovstve, potom nie sú zaťažené žiadnou daňovou povinnosťou v Spojenom kráľovstve.

  Existujú niektoré ustanovenia proti vyhýbaniu sa daniam, ktoré majú zabezpečiť, že LLP nebude využívaná na zníženie dane Spojeného kráľovstva, ktorá by inak mohla byť splatná.

  Hlavné charakteristiky LLP

  • Korporácie s ručením obmedzeným
  • Nevyžaduje ustanovenia o predmete podnikania, a teda môže vykonávať širokú škálu činností
  • Zapísaná v Registri spoločností v Anglicku a Walese a má sídlo v Spojenom kráľovstve
  • Nie je vyžadované zakladanie spoločenskej zmluvy (zakladateľskej zmluvy)
  • Musí mať minimálne dvoch členov (žiadny nemusí mať trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve)
  • Nie je tu žiadna požiadavka na vlastné zdroje a nie je požadovaný minimálny vklad do základného imania
  • Prijímanie rozhodnutí je flexibilné a riadi sa spoločenskou zmluvou
  • Nie sú tu žiadni konatelia či tajomník. LLP je kontrolovaná svojimi členmi. Dvaja z členov musí byť určení členovia, ktorí budú mať osobitnú zodpovednosť za súlad LLP so zákonom
  • Akýkoľvek člen je oprávnený zaväzovať LLP, avšak toto môže byť obmedzené spoločenskou zmluvou
  • Pečiatka spoločnosti je voliteľná
  • Výročná správa a účtovné závierky musia byť zakladané do Registra spoločností. Ak prevyšuje zisk čiastku £ 200 000, musí byť uverejnená suma, ktorá náleží členovi s najväčším podielom na zisku
  • Audit je vyžadovaný iba v prípade prekročenia viac ako dvoch z nasledujúcich limitov: – viac ako 50 zamestnancov – obrat väčší ako £ 6,5 miliónov – hrubé aktíva viac než £ 3,26 miliónov
  • Musí byť obchodným podnikom prevádzkovaným pre zisk.

   

  Štruktúra pre obchodovanie mimo Spojeného kráľovstva, s členmi s trvalým bydliskom mimo Spojené kráľovstvo

  Vo vyššie uvedenom príklade máme Guernseyskú spoločnosť a spoločnosť Spojeného kráľovstva, ktorá je riadená z ostrovov Channel Islands, obe sú členmi (spoločníkmi) LLP Spojeného kráľovstva. LLP Spojeného kráľovstva bude mať adresu v Spojenom kráľovstve a bude zakladať účtovnej závierky a výročnej správy do Registra spoločností.

  Bude obchodovať mimo Spojeného kráľovstva, ako aj prijímať provízie a odmeny za poradenské služby. V našom príklade by Guernseyská spoločnosť dostala 95% zisku, a keďže nie je daňovým rezidentom Spojeného kráľovstva, vo vzťahu k tomuto príjmu sa neuplatní žiadna daňová povinnosť v Spojenom kráľovstve.

  Spoločnosť Spojeného kráľovstva na druhej strane bude mať právo na 5% zisku, z ktorého bude platiť korporátna daň vo výške 25% v prvom roku podnikania, 24% v druhom roku podnikania a ďalej 23% po odpočítaní výdavkov spoločnosti.

  Hoci sa pre členov LLP nevyžaduje, aby mali trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve, spoločnosť Spojeného kráľovstva s konateľmi mimo Spojené kráľovstvo sem bola zahrnutá. To je z dôvodu stanovenia nejakého daňového základu, pretože hoci by záležitosti spoločnosti boli úplne riadené mimo Spojeného kráľovstva, zisky spoločnosti Spojeného kráľovstva, tvoriacich 5% príjmu po odpočítaní nákladov na prevádzkovanie spoločnosti, by podliehali korporátnej dani.

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top