ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

SEYCHELLES

 • Seychelská republika, čiže tiež skrátene len Seychely, je offshore krajina (daňový raj) na súostroví v Indickom oceáne, východne od Afriky a severne od ostrovu Madagaskar. Hlavné mesto: Victoria, na ostrove Mahé. Úradné jazyky Seychel: angličtina, francúzština, kreolčina. Seychelská mena: Seychel rupia – SCR a USD.

  Novinka – dňa 30. novembra 2018 prijala Seychelská republika novelu zákona o medzinárodných obchodných spoločnostiach (Business Companies Act, 2018), ktorou sa mení pôvodný zákon o medzinárodných obchodných spoločnostiach (Business Companies Act, 2016; skrátene „IBC Act“).

  Hlavné zmeny sú po novelizácii nasledovné:

  Zrušenie publicity registra riaditeľov – v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami zákona o IBC mal byť register riaditeľov vyplňovaný u Registrátora zverejnený 1. decembra 2018. Novela ruší prístup verejnosti k registru riaditeľov a umožňuje nazeranie iba v nasledujúcich prípadoch:

  • na základe súdneho príkazu
  • v prípade zákonnej povinnosti (napr. Financial Intelligence Unit podľa zákona o boji proti praniu špinavých peňazí apod.)
  • registrovanému zástupcovia spoločnosti, ku ktorej sa zápis týka
  • určenej tretej osobe na základe poverenia registrovaného zástupcu alebo riaditeľa spoločnosti

  Rozšírenie právomocí Registrátora k obnoveniu vymazaných společnosti– podľa predchádzajúcich ustanovení zákona IBC Act mohol Registrátor obnoviť spoločnosť iba v prípadoch, keď bola vymazaná kvôli nezaplateniu ročných poplatkov. Nová úprava sekcia 276 zákona IBC Act oprávňuje Registrátora obnoviť aj spoločnosti, ktoré boli vymazané z nasledujúcich dôvodov:

  • ukončenie podnikania alebo nevykonávanie žiadnej činnosti
  • nepodania oznámenia alebo nedodanie dokladu, ktoré zákon IBC Act vyžaduje
  • neustanovení registrovaného zástupcu
  • nesplnenie žiadosti podanej podľa zákona IBC Act alebo iného zákona Registrátorom alebo orgány Seychelskej republiky
  • nevedenie registra riaditeľov, registra členov, evidencia poplatkov, registra skutočných vlastníkov alebo účtovných záznamov, ktoré musia byť vedené podľa IBC Act alebo akýchkoľvek iných záznamov nevyžaduje zákon IBC Act
  • nezaplatenie sankčných poplatkov uložených Registrátorom

  Predĺženie lehoty na doplnenie registra riaditeľov a plnenie záväzkov v oblasti skutočných vlastníkov– novela zákona IBC Act predlžuje lehotu na splnenie požiadaviek na vyplnenie registra riaditeľov s Registrátorom zo 12 mesiacov na 24 mesiacov od dátumu účinnosti IBC Act (tj. Do 1. decembra 2018) a v súlade s požiadavkami obežníka Financial Security Authority č. 6 predlžuje lehotu na plnenie záväzkov v oblasti skutočných vlastníkov z 12 mesiacov na 18 mesiacov od dátumu účinnosti IBC Act (tj. do 31. mája 2018).

  Predĺženie lehoty na zrušenie spoločnosti– podľa predchádzajúcej časti 275 zákona IBC Act boli spoločnosti, ktoré boli vymazané nepretržite po dobu 5 rokov zrušené s účinnosťou od posledného dňa tohto obdobia. Novela predlžuje toto obdobie z 5 rokov na 7 rokov (táto lehota bude zahŕňať aj dobu výmazu pre spoločnosti založené podľa predchádzajúcej právnej úpravy (tj. IBC Act, 1994).

  Hlavné výhody seychelské offshore spoločnosti

  • rýchle založenie offshore spoločnosti – väčšinou počas jedného dňa
  • základný kapitál offshore spoločnosti môže byť zapísaný v akejkoľvek výške bez povinnosti jeho splatenia
  • možnosť vydania akcií na doručiteľa, akcie na majiteľa v listinnej podobe však nemôžu opustiť územie Seychel
  • nulová daň z príjmu offshore spoločnosti v prípadoch, keď príjem pochádza zo zdroja mimo územia Seychel
  • vedenie účtovníctva sa vyžaduje, ale nie je povinnosť ho odovzdávať či komukoľvek predkladať na kontrolu – len sa musí určiť miesto, kde budú uschované dôležité účtovné a iné dokumenty offshore spoločnosti
  • neodovzdáva sa daňové priznanie
  • od apríla 2009 patrí Seychelská republika na tzv. bielu listinu OECD – tj. medzi štátmi s daňovo štandardnou legislatívou
  • možnosť zvoliť názov seychelské spoločnosti s ľubovoľným dodatkom určujúcim právnu formu spoločnosti, napr. k.s., o.s., s. r. o., a. s., GmbH., AG, Ltd., Co., LLC, a pod., čo zvyšuje variabilitu využitie takejto offshore spoločnosti
  • možnosť využitia nominee služieb (nominee konateľ i akcionár) pre ešte vyšší stupeň anonymity vlastníctva
  • neverejný register – údaje o osobách zúčastňujúcich sa na spoločnosti má iba registračný agent a nie sú teda verejne prístupné
  • z dôvodu uzavretej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Cyprom sa hodí pre zapojenie do cyperskej firemnej štruktúry s cieľom znížiť daňové zaťaženie Cyperskej firmy

  Offshore Seychely – mezinárodné zmluvy

  Medzinárodný dohovoru proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Seychely majú tieto zmluvy podpísané. Praktický význam týchto dohôd pre majiteľa spoločností je najmä v prípade podozrenia na pranie špinavých peňazí či financovania terorizmu zo strany seychelské firmy, tak jej registračný agent môže odovzdať osobné údaje osôb zúčastňujúcich sa na spoločnosti a základný popis jej činnosti svojim nadriadeným orgánom, ktoré ich v rámci medzinárodnej pomoci postúpia ďalej, napr. aj do ČR.

  Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s ČR – nie je uzavretá. Pri priamych platbách z ČR do Seychel sa uplatňujú zrážkovej dane. Seychelská spoločnosť nie je vhodná pre priamy predaj tovaru alebo služieb do Českej republiky.

  Zmluva o výmene daňových informácií s Českou republikou – nie je uzavretá – vyšší stupeň anonymity vlastníctva.

  Mnohostranný Dohovor Rady Európy o vzájomnej pomoci v daňových záležitostiach – nie je uzavretá – vyšší stupeň anonymity vlastníctva.

  Bežné spôsoby využitia seychelské firmy

  • holdingová (materská spoločnosť) inej spoločnosti (napr. v ČR) na účely anonymity vlastníctva a zakrytie skutočného vlastníka firemnej štruktúry
  • priamy predaj tovaru či služieb v prípade, kedy nie je potrebné využívať systém zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a nehrozí riziko zrážkových daní – teda v prípadoch, keď platby nechodia priamo z ČR ale buď z iných offshore destinácií či destinácií, ktoré majú vzájomnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (napr. Cyprus)

  Výhody

  Začlenením na Seychelách získa spoločnosť širokú škálu konkurenčných výhod, vrátane:

  • založenia spoločnosti do 24 hodín
  • môže mať „one man spoločnosť“ (rovnaký riaditeľ a akcionár), bez trvalého bydliska
  • nezverejnenia akcionárov a riaditeľov vo verejnom registri a akémukoľvek štátnemu orgánu
  • základný kapitál môže byť ľubovoľná suma a štátny poplatok zostáva rovnaký, žiadne ďalšie poplatky
  • obchodná činnosť môže byť vykonávaná kdekoľvek na svete
  • žiadna požiadavka výročných valných zhromaždení akcionárov
  • nepodáva sa auditovanie účtov
  • spoločnosť s ručením obmedzeným je založená aj bez splateného základného imania
  • 0% daň
  • právne oslobodenie od dane, bez zdanenia akéhokoľvek druhu príjmov, teda žiadne účtovné náklady

  Čo je v cene:

  • registrácia spoločnosti
  • uhradenie štátnych poplatkov
  • registrovaný Agent a sídlo na Seychelách (iba prvý rok)

  Offshore Založenie spoločnosti na Seychelách

  Seychelské IBC (International Business Company) je najpopulárnejší a univerzálny typ offshore spoločnosti, ktorá je k dispozícii na Seychelských ostrovoch. Daľej tiež:

  • Limited, LTD
  • Corporation, CORP
  • Incorporated, INC
  • Socite Anonyme, S.A.
  • Aktiengesellschaft, A.G.

  Daňové zákony

  Ako väčšina ostatných hlavných offshore jurisdikcií, je Seychely Offshore spoločnosť (IBC) oslobodená od dane a určená pre zapojenie do všetkých foriem medzinárodného obchodu, bez informácií a minimálnych požiadaviek na vedenie evidencie a s dôslednou ochranou dôvernosti.

  Daňové výhody a všeobecná štruktúra spoločnosti, Seychely (IBC), sa riadia obchodným zákonom Seychel International Business Act 1994.

  Seychely Offshore spoločnosť (IBC) nie je podľa definície zákona predmetom dane alebo poplatkov z príjmov alebo ziskov. Akcionári spoločnosti Seychely Offshore (IBC) tiež nepodliehajú dani z príjmu z IBC.

  Seychely nie sú predmetom dane podľa EÚ Smernice o zdaňovaní úspor, na rozdiel od niektorých iných offshore jurisdikcií, ktoré sa vzťahujú k štátom EÚ (predovšetkým k Veľkej Británii a jej zámorským území). V podstate je Seychely Offshore spoločnosť (IBC) úplne bez dane.

  Akcie na doručiteľa

  U seychelské IBC môžu byť registrované akcie na majiteľa, nie je to ale možné vykonať anonymne.

  Ak sú niektoré akcie vydajú na majiteľa, je potreba registračných agentov spoločnosti a udržiavať register akcií na doručiteľa, kde sa zaznamenávajú mená a adresy všetkých jednotlivcov, ktorým sú akcie na doručiteľa vydané, zaznamenávajú.

  Dôvernosť

  Dôvernosť je jedným z kľúčových prvkov Seychelské medzinárodnej spoločnosti, týka sa údajov o skutočných vlastníkoch spoločnosti, riaditeľov a akcionárov, ktoré nie sú súčasťou verejného záznamu.

  Na registráciu nového IBC register nevyžaduje žiadne údaje o tom, kto vôbec je skutočným vlastníkom novej offshore spoločnosti.

  Táto informácia je známa iba licencovanej spoločnosti Registračného Agenta a je udržiavaná v úplnej dôvernosti.

  Vnútorné firemné dokumenty IBC, ako registra akcionárov, Register riaditeľov a všetky zápisy a uznesenia, sú uložené v kanceláriách Registračného Agenta a sú dôverné. Jedinými dokumenty spoločnosti Seychelskej IBC, ktoré sa uschovávajú vo verejnom registri, sú Memorandum of Association so stanovami. Tieto dokumenty neobsahujú žiadny údaj o skutočných akcionároch alebo skutočných vlastníkoch spoločnosti.

  Seychelská republika je nezávislá krajina. Nemusíte prísť na Seychely, aby ste otvorili Seychely offshore spoločnosti (korporácie), (CFS medzinárodnej formácie), všetko zvládneme za vás prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom.

  Seychely bankový účet

  Sme vám tiež schopní pomôcť s otvorením bankového účtu pre vaše spoločnosti.
  Pre viac informácií kontaktujte našu kanceláriu.
Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top