ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

TRUST & HEDGE FUND

 • TRUST

  Medzinárodný trust a štruktúry trustov na ochranu majetku

  Offshore trust na ochranu majetku čiže medzinárodný trust je jedným z najlepších dostupných prostriedkov na ochranu majetku, ak je správne prevedený. Rovnako ako Panama Foundation (Panamská nadácia), vám medzinárodný trust umožní legálne previesť vaše aktíva z dosahu budúcich veriteľov a umiestniť ich za ochrannú bariéru, cez ktorú nikto neprenikne. 

  Princíp trustu na ochranu majetku je jednoduchý: aktíva sú prevedené z vášho mena na medzinárodný trust. Určíte zvereneckého správcu, zakladateľa zverenectva, beneficientov a riadite majetok v medzinárodnom truste v prospech týchto beneficientov. 

  Iba v niekoľkých jurisdikciách boli spísané zákony na podporu tohto druhu medzinárodnej ochrany. Sú to Cookove ostrovy, ostrov Man, Nevis a Belize. Vo všetkých štyroch krajinách platia zákony o medzinárodných trustoch, ktoré poskytujú maximálnu ochranu majetku a tieto krajiny sú politicky a ekonomicky stabilné. 

  Právny experti súhlasia s tým, že Cookove ostrovy majú najviac preverené dejiny precedenčného práva a preto sú mojou prvou voľbou. Tesne na druhom mieste je Belize, ktoré poskytujú maximálne súkromie a náklady sú tu nižšie ako na Cookových ostrovoch. Obe tieto krajiny sú ideálnymi favoritmi pre vytvorenie a riadenie trustu na ochranu majetku.

  Tento príspevok pojednáva o medzinárodných trustoch. Panama Foundation (Panamská nadácie) je hybrid medzi trustom a korporáciou … modernej sesternice medzinárodného trustu. Viac informácií o tejto forme nájdete v mojom príspevku: The Panama Foundation for Asset Protection. (Panama Foundation na ochranu majetku)

  Výhody medzinárodného trustu

  Dvoma hlavnými výhodami medzinárodného trustu sú 1) ochrana majetku 2) a zároveň udržanie kontroly nad vaším majetkom. Investície sú mimo dosahu veriteľov, pretože sudcovia Spojených štátov nemajú v jurisdikcii občanov cudzej krajiny (zvereneckého správcu alebo protektory) a nemajú súdnu právomoc ani nad medzinárodným trustom. Miestni sudcovia nemôžu zahraničného zvereneckého správcu alebo trust na ochranu majetku legálne nútiť, aby vydali finančné prostriedky niekomu, kto tvrdí, že mu dlhujete peniaze (tj. veriteľovi). Cookove ostrovy, Belize a Nevis neuznávajú súdne rozhodnutia pochádzajúce z cudzej krajiny. Na zabezpečenie maximálnej flexibility možno ktorúkoľvek z týchto možností kombinovať s offshore LLC spoločnosťou.

  Poznámka: Tento článok sa týka len civilných veriteľov a nezaoberá sa vládnymi nárokmi zo strany IRS (Internal Revenue Service – americký finančný úrad) alebo SEC (Securities and Exchange Commission- Komisia pre cenné papiere a burzu).

  To znamená, že aby sa veriteľ dostal k majetku, bol by nútený vás žalovať v krajine, kde máte trust. Avšak, Nevis, Cookove ostrovy a Belize vybudovali proti iniciovanie alebo dokazovanie takéhoto prípadu výrazné prekážky a sú k obžalovaným ústretové, čo je stav, ktorý v Spojených štátoch MNOHO rokov neexistoval.

  Napríklad na Nevisu, ak chce veriteľ podať žalobu proti neviskému trustu alebo Limited Liability Company, musia zložiť zálohu vo výške 25 000 $ v hotovosti. Na Cookových ostrovoch musí žaloba nepochybne dokázať, že majetok bol prevedený do trustu na účely podvedenia dotknutého veriteľa (podvodný prevod). Pokiaľ by boli aktíva do trustu prevedené pred vytvorením dlhu alebo predtým, ako vznikol problém, bude dokázať podvodný úmysel takmer nemožné.

  Ďalším príkladom je skutočnosť, že na Cookových ostrovoch stanovujú predpisy o premlčacích lehotách, že časový limit pre to, aby vás odporca žaloval pre podvodný prevod, je jeden alebo dva roky od vzniku základných príčin žaloby, ktoré závisia od mnohých faktorov. Preto v čase, keď bude v Spojených štátoch ukončený súdny spor, bude premlčacia lehota na Cookových ostrovoch už zvyčajne po záruke. Aj v prípade, že by veriteľ v Spojených štátoch uspel, je pravdepodobné, že jeho nárok bude na Cookových ostrovoch už premlčaný.

  • Všimnite si prínosu nášho neefektívneho amerického právneho systému. Dovolil, aby žalobcovi vypršal čas, kým sú vaše aktíva v bezpečí trustu na ochranu majetku.

  Posledným príkladom je skutočnosť, že na Cookových ostrovoch musí žalobca preukázať, že vaším úmyslom pri vytváraní trustu na ochranu majetku bolo podviesť toho konkrétneho veriteľa – a toto musí preukázať bez tieňa pochybnosti. To znamená, že daná vec je tak jasná, alebo bola tak dôkladne preukázaná, že o nej nie sú žiadne pochybnosti. Súslovie „bez tieňa“ by mohlo odkazovať na skutočnosť, že pochyby nemohli byť nikde v blízkom okolí (úplne vylúčil z danej záležitosti) alebo na dôkladnosť argumentácie (pričom tieň je ešte menej podstatný ako samotná pochybnosť). To je skutočne pre žalobcu príliš ťažké bremeno … vyhradené pre trestné procesy v Spojených štátoch.

  Rozdielnosť jurisdikcií – plánovanie trustu na ochranu majetku

  Som presvedčený, že trust na Cookových ostrovoch a trust na Belize poskytujú najsilnejšie a najlepšie preverený základ pre offshore stratégiu ochrany majetku. Prvotriedna štruktúra vznikne spojením trustu z Cookových ostrovov alebo trustu z Belize s Limited Liability Company z Nevisu, čo vám umožní maximalizovať výhody z Cookových ostrovov alebo Belize aj výhody z Nevise a ďalej diverzifikuje štruktúru vášho medzinárodného trustu.

  V takejto štruktúre môžu byť aktíva, ako sú napríklad offshore bankové účty, vlastnené neviskou LLC spoločností a LLC môže byť vlastnená trustom. Občan Spojených štátov (vy, zakladateľ zverenectva) môže byť riaditeľom neviské LLC spoločnosti, zatiaľ čo správca trustu je medzinárodná osoba. Riaditeľ LLC spoločnosti má všetku legálnu kontrolu nad LLC a podpisové právo k bankovým účtom. Zakladateľ zverenectva, občan Spojených štátov, tak má kontrolu nad aktívami, má k nim neobmedzený prístup a napriek tomu žiadne z nich nevlastní. 

  Ak vás, vašu neviskou LLC spoločnosť alebo váš Belize trust alebo trust na Cookových ostrovoch napadnú, prevediete dočasne povinnosti spojené s riadením LLC na oprávneného a zaisteného zvereneckého správcu. Tento správca bude spravovať váš trust a bankové účty podľa vašich prianí, ktorá ste mu oznámili ešte predtým, než sa objavil problém.

  Ak vaši štruktúru rozvetvíte, veriteľ bude pravdepodobne potrebovať viesť súdny spor aj na Nevise aj na Cookových ostrovoch alebo v Belize, čo bude veľmi zložité a nákladné a vy získate väčšinu výhod z oboch žalovaných ústretovým jurisdikciám.

  Všetky tieto výhody platia aj pre Panama Foundation. 

  Prečo sa nevyhýbať konfliktu?

  Vyššie popísané výhody vás majú chrániť proti výrazne motivovanému veriteľovi, ktorý je ochotný utrácať za naháňaním sa za vaším majetkom v niekoľkých jurisdikciách. Tieto bariéry proti napadnutiu tiež znamenajú, že rozumnejší veriteľ – žalobca pravdepodobne odhadne náklady a pravdepodobnosť úspechu proti vášmu medzinárodnému trustu a buď nechá záležitosť byť, alebo ju urovná za zlomok hodnoty.

  Inými slovami, tieto prekážky súdneho sporu vytvorené trustom na ochranu majetku ako odstrašujúce prostriedky proti súdnemu konaniu a inkasné činnosti veriteľov, motivujú veriteľa na to, aby vec urovnal, a vyčerpávajú odhodlanie vášho oponenta a jeho usilovanie o zdroje dobre vytvoreného trustu na ochranu majetku je pre veriteľa nákladné a skľučujúce. Potom, ak zlyhá, offshore trust alebo nadácia poskytnú neprekonateľnú bariéru, cez ktorú neprejde žiaden civilný veriteľ ani bezdôvodný súdny proces. 

  Čo JE ochrana majetku a čo NIE JE

  Teraz, keď máte predstavu, čo pre vás môže medzinárodný trust urobiť, poďme sa rozprávať o tom, čo je offshore ochrana majetku a čo nie je.

  Riadne vytvorený plán ochrany majetku umiestni časť vášho čistého imania za niekoľko bariér … čím viac bariér, tým lepšia ochrana. Umožní vám vyrovnať šance na výhru v súdnom procese a odísť zo Spojených štátov, ktoré sú ústretové k veriteľom, do jurisdikcie, ktorá je ústretová k žalovaným, ako je napríklad Belize alebo Cookove ostrovy. Trust na ochranu majetku z vás urobí ťažký cieľ, ktorý môže prípad úplne zlikvidovať alebo vás postaví do lepšej vyjednávacej pozície.
  Ochrana majetku vám ne-:

  1. pomôže uniknúť vašim súčasným alebo racionálne predvídateľným veriteľom. Nemali by ste prevádzať aktíva zo Spojených štátov do medzinárodného trustu, aby ste sa vyhli súčasnému veriteľovi, pretože sa môže jednať o podvodný prevod.
  2. zníži alebo neodstráni vaše daňové povinnosti v Spojených štátoch. Musíte (ako občan USA a zakladateľ trustu) nahlásiť váš medzinárodný trust, vaše medzinárodné bankové účty a platiť dane zo zisku vášho trustu na ochranu majetku americkému finančnému úradu (IRS). Občania USA musia odvádzať dane zo svojich celosvetovo získaných príjmov, vrátane príjmov zarobených v medzinárodných trustoch a panamských nadáciách.
  3. umožnia ukryť majetok. Ochrana majetku nie je založená na utajenie; zameriava sa na vztyčovanie prekážok proti inkasnej činnosti. Aj keby mal váš veriteľ podrobný plán vašej štruktúry, nemal by byť schopný dosiahnuť na podkladové aktíva.
  4. bude dobre fungovať ohľadom nehnuteľností v USA. Medzinárodný trust sa najlepšie hodí pre offshore banku a maklérske účty (brokerage accounts) a ďalšie aktíva mimo územia Spojených štátov. Americké súdy majú nad nehnuteľnosťami v USA súdnu právomoc, môžu trust na ochranu majetku jednoducho ignorovať a požadovať zhabanie majetku. Držať vlastnícke práva k tuzemským nehnuteľnostiam v offshore truste alebo offshore LLC spoločnosti je možné, ale neodporúča sa to, pretože poskytujú len obmedzenú ochranu majetku a nesie to so sebou významné daňové dôsledky.
  5. poskytne celkové riešenie plánovania pozostalosti. Medzinárodný trust uľahčí prevod medzinárodného majetku po smrti, avšak mal by byť využitý spoločne s kompletným pozostalostným plánom, ktorý je v súlade s pozostalostnými a daňovými zákonníky vašej krajiny.
  Investície držané medzinárodným trustom

  Diverzifikácia do medzinárodných investícií, ktoré vlastní medzinárodný trust, môže znížiť nestálosť portfólia pri zachovaní výnosov. Efektívna diverzifikácia vyžaduje investovanie do nesúrodých aktív. 

  V každej chvíli prebiehajú v rôznych regiónoch sveta unikátnu ekonomické, politické a environmentálne udalosti. Trhy v týchto krajinách budú odrážať miestne podmienky a nebudú príliš v súlade s trhmi vo vašej krajine. Inými slovami, to že sú časy v Spojených štátoch tvrdé a banky vyplácajú minimálna úroky, neznamená, že sa v iných krajinách nedajú nájsť žiadne príležitosti na obchodovanie. Tento dôležitý koncept je základom medzinárodného plánovania pozostalosti a správy majetku.

  Okrem diverzifikácie portfólia, poskytujú offshore investície držané medzinárodnom trustom vysoký stupeň výberu a flexibility. Vysoké percento z viac ako 80 000 fondov obchodovaných na celom svete je situovaných offshore. Investovanie do týchto fondov často vyžaduje offshore subjekt. Fungovanie offshore a akceptovanie iba medzinárodných štruktúr, umožňuje správcom fondov vyhnúť sa registrácií v Spojených štátoch a ich dohľadu, fungovať efektívnejšie a ponúkať investorom významne vyššie zisky. Medzinárodné fondy môžu byť navyše denominované v akejkoľvek hlavnej mene a poskytujú zaistenie alebo diverzifikáciu meny. 

  Medzinárodné investovania neposkytuje iba výber a flexibilitu, ale tiež vysokú úroveň súkromia, čím znižuje potenciálne vystavenie sa investora neodôvodnenému súdnemu sporu. Investičné účty v Spojených štátoch môžu byť zabavené veriteľmi. To je offshore oveľa zložitejšie … a skoro nemožné, ak sú za ochrannou bariérou medzinárodného trustu alebo nadácie. 

  Offshore investície sú efektívne nielen kvôli ochrane majetku a súkromia, ktoré ponúka, ale aj preto, že správcovia fondov môžu používať metódy zaistenia rizika, ktoré nie sú na niektorých tuzemských trhoch dostupné.

  Ak vezmeme to do úvahy, medzinárodný trust môže byť jediným prostriedkom, ktorý bude neamerický investičný manažér alebo maklérska spoločnosť akceptovať pri obchodovaní s občanom USA. Poradca bude chcieť zastupovať subjekt, ako je trust, nadácia alebo LLC spoločnosť skôr než pracovať priamo pre občana USA alebo obyvateľov USA. 

  Terminológia súvisiaca s trustom na ochranu majetku

  Pohŕdanie súdom:

  Súd v USA môže v Spojených štátoch vykonávať súdnu právomoc a vykonávať kontrolu ľudí a majetku. V prípade, že je obžalovaný v krajine, ale jeho majetok je mimo dosahu súdu, môže sa sudca pokúsiť donútiť obžalovaného vrátiť tento majetok do ich právomoci.

  Ak obžalovaný vrátiť majetok odmietne, môže ho sudca obviniť z pohŕdania súdom. To znamená, že súd uloží sankcie za nesplnenie nariadenia sudcu. Obžalovaný môže ísť do väzenia alebo je mu uložená pokuta alebo oboje, kým sa majetok nevráti.

  Ak sa má za to, že majetok bol do medzinárodného trustu prevedený podvodne, je pravdepodobné, že americký sudca nariadi, aby bol vrátený. Jediný spôsob, ako môže byť trust na ochranu majetku prelomený americkým sudcom a vydané obvinenia z pohŕdania súdom, v prípade podvodného prevodu.

  Právny citácie: Morris v. Morris, prípad č. 502005CA006191XXXMB (Obvodný súd, 15. súdny okrsok, Palm Beach County, Florida, 2006), Bowen v. Bowen, 471 So. 2d 1274, 1277 (Fla. 1985), Federálny obchodný komisár v. Affordable Media, LLC (Anderson), 179 F3D 1228 (9. okr. 1999), a In re Lawrence, 238 B.R. 498 (Bankr. S.D. Fla. 1998).

  Podvodný prevod:

  Prevod do trustu na ochranu majetku bude všeobecne rešpektovaný, pokiaľ je uskutočnený v dostatočnom predstihu pred tým, než vznikne dlh alebo veriteľ uplatní nárok voči zriaďovateľmi. Ak je prevod do medzinárodného trustu uskutočnený až potom, čo vznikne dlh alebo po tom, čo mohol byť nárok veriteľa rozumne predvídaný, môže byť považovaný za podvodný.

  Ak napríklad vytvoríte fond alebo medzinárodný trust 15. januára a 20. januára niekoho zraníte pri jazde autom, mal by byť prevod majetku do trustu rešpektovaný. To znamená, že je nepravdepodobné, že by poškodená strana bola schopná narušiť váš trust na ochranu majetku.

  Ak dáta prehodíme a vy niekoho zraníte 15. januára a 20. januára pošlite finančné prostriedky do trustu na ochranu majetku; bude prevod považovaný za podvodný. Sudca vám nariadi, aby ste vrátil majetok k uhradeniu nároku a ak odmietnete, môže vás obviniť z pohŕdania súdom.

  To je len jednoduchý príklad ako ilustrácia. Každý štát má svoje vlastné pravidlá a platia aj federálne nariadenia. Pointa je táto: Založte a financujte svoj trust na ochranu majetku čo najskôr, v dostatočnom predstihu pred akýmkoľvek vzniknutým nárokom alebo súdnym konaním.

  Jones Clause (Jonesova doložka):

  Ide o doložku v medzinárodnom truste, ktorá vás má chrániť proti podvodným prevodom. Nariaďuje zvereneckému správcovi, aby zaplatil akýkoľvek nárok, ktorý pochádza od určitého veriteľa.

  Napríklad, akýkoľvek prevod, bez ohľadu na načasovanie, ktorý by bránil IRS (pozri: Spojené štáty americké v. Raymond a Arline Grant, prípad č. 00-08986-Civ-Jordan (SD FL 2005)) alebo štátnemu daňovému úradu vyberať dane, bude považovaný za podvodný. Preto vždy zahrniem do zmluvy bod, ktorý správcovi nariaďuje, aby IRS alebo Štátnemu úradu pre koncesné poplatky (State Franchise Tax Board) vždy zaplatil. Čo chráni autora návrhu zmluvy (mňa) aj zakladateľa zverenectva (vás).

  V príklade s autonehodou vyššie by ste mohli založiť a financovať medzinárodný trust po nehode, ak by ste pripojili Jones Clausa doložku, ktorá by inštruovala zvereneckého správcu, aby zaplatil poškodenej strane.

  Letter of Wishes (Charta želaní):

  Letter of Wishes je neformálne a dôverný dokument písaný zakladateľom zverenectva a určený zvereneckému správcovi, v ktorom mu oznamuje, akým spôsobom má medzinárodný trust spravovať. Keďže listina Letter of Wishes nie je súčasťou trustu, je dôverná, odvolateľná (väčšina offshore trustov je neodvolateľných) a dá sa jednoducho doplniť.

  Doložka o prevode:

  Medzinárodný trust môže byť vytvorený v mnohých jurisdikciách. Klient môže napríklad preferovať Kajmanské ostrovy kvôli dostupnosti veľkého počtu bánk a investičných poradcov. Keď je však takýto trust napadnutý veriteľom, Kajmanské ostrovy už tak dobre vyzerať nemusia.

  Pokiaľ má trust doložku o prevode, môže si, v prípade napadnutia, zvoliť presunutie do výhodnejšej jurisdikcie, ako je napríklad Belize alebo Cookove ostrovy. Inými slovami ak sa zdá, že veriteľ na Kajmanských ostrovoch postupuje vpred, môže sa trust presunúť do Belize a bitka začína nanovo.

  Prevod môže byť automatický alebo podmienečný určitou udalosťou (napríklad tým, že na Kajmanských ostrovoch bol uplatnený nárok) alebo môže byť správcovi udelené oprávnenie trust presunúť.

  Zhrnutie výhod trustu na ochranu majetku

  Na záver by som chcel pripomenúť výhody trustu na ochranu majetku vytvoreného na ostrove Nevis, v Belize alebo na Cookových ostrovoch.

  • Môžete chrániť svoj majetok a zároveň si udržať kontrolu nad bankovými účtami a investíciami.
  • Sú tu pevné časové limity pre podanie žaloby o majetok trustu.
  • Podvodný úmysel musí byť pri obvinenia z podvodu preukázaný podľa trestných noriem.
  • Súdy na Cookových ostrovoch a v Belize neuznávajú alebo nevykonávajú v súvislosti s medzinárodnými trustmi určité súdne rozhodnutia zahraničných súdov.
  • Na Cookových ostrovoch a v Belize neexistuje konkurzné právo a teda ani žiadne ustanovenia o vrátení (claw back provisions). Veriteľ musí spoliehať na podvod podľa zvykového práva, aby zrušil platnosť odovzdania aktív do trustu.
  • Prekážky nárokom z podvodného prevodu vzneseným na súdoch na Cookových ostrovoch alebo v Belize zahŕňajú striktné časové lehoty, požiadavku na preukázanie podvodu nad všetku pochybnosť (trestná norma) a neexistenciu konkurzného práva.
  • Procesné právo zabraňuje „loveckým výpravám“ veriteľov tým, že obmedzuje používanie písomných súdnych dotazníkov (sprístupnenie listín alebo skutočností, atď.).
  • Prekážky súdneho sporu na ostrove Nevis: Aby mohol podať žalobu na ostrove Nevis, musí žalobca zložiť zálohu vo výške 25 000 $ v hotovosti a najať si miestneho advokáta.
  • Aktíva sa môžu presúvať medzi medzinárodným trustom (Belize alebo Cookove ostrovy) a LLC spoločnosťou (Nevis).

  Offshore trust na ochranu majetku na Cookových ostrovoch alebo v Belize v kombinácii s neviskou LLC spoločnosťou poskytuje najvyšší stupeň ochrany osobného majetku. Z týchto medzinárodných štruktúr najviac benefitujú osoby vo vysoko rizikových profesiách (ako sú napríklad lekári a právnici), tí, ktorí chcú diverzifikovať svoje investičné portfólio, obchodný predajcovia (najmä tí, ktorým sa blíži odchod do penzie) a takmer ktokoľvek, kto usporil slušnú finančnú rezervu a zvažuje svoje presídlenie a / alebo presun svojho majetku mimo Spojené štáty.

  Pointou je, že riadne navrhnutý a udržiavaný medzinárodný trust vytvorený v Belize alebo na Cookových ostrovoch nakloní právnej váhy vo váš prospech tým, že v oblasti ochrany majetku poskytuje to najlepšie.

  POROVNANIE JURISDIKCIÍ OFFSHORE TRUSTOV
  Ochrana majetku: Zvláštní ustanoveníBahamyBelizeBermudyKajmanské ostrovyCookovy ostrovyGibraltarJerseyTurks a Caicos
  OCHRANA ZAKLADATEĽA ZVERENECTVA:
  Zakladateľ môže byť beneficientomÁnoÁnoÁnoÁnoÁno
  Zachovanie kontroly zakladateľomÁnoÁno
  Ochrana pred neskorším úpadkomÁnoÁnoÁno
  OCHRANA BENEFICIENTA:
  Ustanovenie o márnotratných beneficientochÁnoÁnoÁno
  Zamedzenie vynútenému dedičskému právuÁnoÁnoÁnoÁnoÁno
  Osobitné ustanovenia o neuznaníÁno
  Platí Haagsky dohovor?NieNieNie
  OCHRANA PRED VERITEĽMI:
  Vylúčenie Statute of Elizabeth (Zákon kráľovnej Alžbety)ÁnoÁnoÁnoÁno
  Trust je neplatný, ak bol prevod podvodnýNieNie
  Veriteľ musí preukázať podvodný prevodÁnoÁnoÁnoÁno
  Jasná definícia podvodného prevoduÁno
  Oddelenie nárokov veriteľaÁnoÁnoÁnoÁnoÁno
  Premlčanie podvodného prevoduÁno (2 roky)Áno (6 rokov)Áno (6 rokov)Áno (1 rok)
  OSTATNÉ:
  Spätná ochrana pre trusty imigrantovÁno
  Ustanovenia o spoločnom vlastníctveÁno
  Zvláštne vylúčenie zahraničného právaÁnoÁnoÁnoÁno
  Výber práva je záväznýÁnoÁnoÁnoÁnoÁnoÁnoÁno
  Povolený custodian trustee (výkonný správca)Áno

 • HEDGE FUND

  Charakteristika podielových fondov
  • Prostriedok kolektívneho investovania, investuje peňažné prostriedky od investorov do celej rady investičných nástrojov vrátane akcií, dlhopisov, opcií, komodít, nástrojov peňažného trhu a iných investičných cenných papierov.
  • Výnosy prostredníctvom týchto investícií a zhodnotenie kapitálu realizované fondom je zdieľané investorov pomerne k výške ich investícií.
  • Tento spôsob investovania umožňuje rozloženie investičného rizika – tzv. diverzifikácii.

   

  Dôvody lokalizácie podielových fondov na Seychelách

  Rastúca popularita Seychel ako preferovanej jurisdikcie pri zakladaní a správe podielových fondov súvisí s nasledujúcimi dvoma aspektmi:

  Seychely ako štát a populárna jurisdikciaModerné, výhodné a flexibilné Seychelské právne prostredie v oblasti podielových fondov
  Stabilný doterajší ekonomický rast (10% +)Vysoká úroveň legislatívy
  Vynikajúca politická a sociálna stabilitaFlexibilná legislatíva
  Člen MMF, na bielej listine OECDFlexibilita regulátorov
  Vyhovujúce časové pásmo GMT +4Zvýšená ochrana súkromia a majetku
  Vynikajúce zázemie a infraštruktúra, pokiaľ ide o poskytovateľov služieb, podniky atď.služeb, podniky atd.Možnosť mnohých foriem a rozličných možností štruktúry a organizácie fondov
  Atraktívne daňové prostredie pre fyzické i právnické osobyUmožňuje financovať fondy z cudzích finančných prostriedkov z viacerých uznávaných jurisdikcií
  Voľný prevod zisku a kapitáluŽiadne minimálne požiadavky na vlastné zdroje a ďalšie zákonné obmedzenia

   

  Právna úprava fondov, licenčné orgány

  Seychelská právna úprava fondov je obsiahnutá v  Zákone o podielových a hedgeových fondoch z roku 2008. Zákon upravuje pôsobnosť, výnimky z pôsobnosti a povoľovanie investičných fondov a obsahuje požiadavky pri zakladaní fondov a ich fungovanie, ďalej upravuje okrem iného ponuku akcií, podielových listov alebo úrokov.

  Dozorným orgánom v rámci podielových fondov na Seychelách je Financial Services Authority (FSA). FSA sa udeľuje právomoc licencovania a regulácia podielových fondov na Seychelách.

   

  Zakladanie fondov

  Podielové fondy môžu byť zakladané ako:

  • družstvá
   • Komanditná spoločnosť zapísaná na Seychelách podľa zákona o komanditných spoločnostiach z roku 2003 alebo podobná spoločnosť zapísaná v uznanej jurisdikcii (zoznam uznávaných jurisdikcií je prílohou tejto prezentácie).
  • spoločnosti
   • Spoločnosť spadajúca pod zákon International Business Companies Act 1994
   • Spoločnosť spadajúca pod zákon Company Act, 1972, spolu so spoločnosťami spadajúcimi pod zákon Companies Act, 2003 (zvláštne licencie) 
  • podielový fond
   • Podielový fond registrovaný na Seychelách podľa zákona o medzinárodných fondoch z roku 1994, alebo podobný fond registrovaný v uznanej jurisdikcii.

  Najpoužívanejšou štruktúrou podielového fondu na Seychelách jemedzinárodná obchodná spoločnosť.

  Typy fondov

  Zákon o podielových a hedgeových fondoch stanovuje štyri rôzne typy fondov:

  Súkromný fond

  • do 50 investorov
  • vzťahy medzi investormi na súkromnej báze
  • zameraný na profesionálnych sprostredkovateľov, ktorí zhromažďujú konzorcium (spoločenstvo) investorov
  • zákaz verejného upisovanie akcií
  • neobmedzená výška investície

  Verejný fond

  • podielový fond, ktorý nie je súkromným či profesionálnym fondom
  • určený k vysokým investíciám
  • žiadateľ musí poskytnúť veľmi podrobný dokument ponuky
  • regulačné orgány vyžadujú, aby boli všetky riziká a zámery v rámci investovania oznámené vopred všetkým investorom

  Profesionálny fond

  • určený pre odborníkov alebo majetných investorov, počiatočná minimálna investícia jedného investora je 100 000 USD
  • uznávané banky, podielové fondy, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi atď.

  Zahraničný fond oslobodený od dane

  • už licencovaný podielový fond v uznanej jurisdikcii
  • nemusí mať Seychelskú licenciu
  • musí byť spravovaný seychelským licencovaným správcom fondu
  • je buď kótovaný na burze cenných papierov alebo je stanovená minimálna investícia vo výške 100 000 USD
  Zastrešujúce fondy (angl. umbrella funds)

  Vďaka flexibilite zákona o podielových a hedgeových fondoch sú Seychely ideálne pre tzv. zastrešujúce fondy

  • tieto sa skladajú z niekoľkých čiastkových fondov v rámci celkovej štruktúry fondu, ktorý v skutočnosti pôsobí ako jednotlivý investičný fond
  • pre fondy s rôznymi investičnými stratégiami, ktoré majú byť vytvorené v rámci jedného právneho subjektu (fondu), umožňuje zníženie nákladov na investičné operácie
  • menej nákladné riešenie vhodné pre presúvanie investícií z jedného fondu do druhého

   

  Správca fondu
  • Zákon vyžaduje vymenovanie správcu fondu po predchádzajúcom schválení regulačným úradom.
  • Seychelský podielový fond môže byť spravovaný iba:
  • Seychelským licencovaným správcom fondu (tzn. zvnútra)
  • schváleným zahraničným správcom fondu (tzn. zvonku)

  Schválený zahraničný správca fondu

  • je subjektom licencovaným ako správca fondu v uznanej jurisdikcii (zoznam uznávaných jurisdikcií je uvedený v prílohe tejto prezentácie zahŕňajúcej viac ako 30 popredných svetových finančných destinácií)
  • na základe žiadosti podávanej FSA získa štatút schváleného zahraničného správcu

  správca-fondu

  Postup založenia fondu

  postup-založenia-fondu

  Žiadosť o získanie licencie

  Úrad (FSA) môže udeliť licenciu iba na základe kompletnej žiadosti.

  Dokumenty súvisiace so žiadosťou zvyčajne zahŕňajú:

  • aktuálne alebo najmenej starý dokument ponuky v rámci fondu
  • úradne overené kópie zriaďovacích dokumentov
  • osobný dotazník pre každého riaditeľa, správcu alebo generálneho partnera (netreba pokiaľ sú tieto osoby sú uvedené na burze cenných papierov v uznávanej jurisdikcii)
  • písomný súhlas správcu fondu s názvom fondu a konaním v rámci fondu
  • písomný súhlas audítora, právneho poradcu a depozitára s pôsobením a poskytovanie služieb v rámci fondu
  • trojročná finančná prognóza cash-flow
  • úrad (FSA) môže vyžadovať ďalšie dokumenty
  • poplatok za podanie žiadosti

  Ďalšie požiadavky týkajúce sa verejných fondov a zahraničných fondov oslobodených od dane sú nasledovné:

  • verejné fondy
   • licencovaný verejný fond musí vydať dokument ponuky
   • tento musí predložiť úradu na schválenie a registráciu pred každou novou ponukou
  • zahraničný fond oslobodený od dane
   • sú vyňaté z licenčného konania
   • tieto fondy sú oslobodené od dane na základe predloženia týchto dokumentov:
  • riadne vyhotovený schvaľovací formulár
  • úradne overená kópia preukazu alebo iného oprávnenia vydaného regulačným orgánom v uznanej jurisdikcii
  • osvedčenie, že fond má byť spravovaný správcom fondu s licenciou na Seychelách
  • aktuálny alebo posledný návrh dokumentu ponuky
  • poplatok za udelenie výnimky

   

  Dane a inštitucionálny poplatok

  Dane

  Fondy na Seychelách sú oslobodené od všetkých daní, s výnimkou spoločností založených podľa vyhlášky o investičných spoločnostiach z roku 1972 a licencované podľa zvláštnej licencie (Special License Act, 2003), tieto spoločnosti ako daňoví rezidenti na Seychelách môžu profitovať z dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia.

  Inštitucionálne poplatky

   poplatok za podanie žiadostiročný licenčný poplatok
  súkromný fond$ 500$ 500
  verejný fond$ 1000$ 1000
  profesionálny fond$ 750$ 750
  zahraničný fond oslobodený od dane$ 1500$ 1500

  Porovnanie jurisdikcií v rámci offshore hedgeových fondov
  CharakteristikaBritské Panenské ostrovyKajmanské ostrovyMauritiusSeychely
  Typy fondov• súkromný fond• Licensed l Fund• Professional CIS• súkromný fond
  • profesionálny fond• Administered Fund• Expert Funds• profesionálny fond
  • verejný fond• Registered Fund• Specialized CIS• verejný fond
  • Exempt Fund• súkromné fondy• zahraničný fond oslobodený od dane
  • uzavřené fondy
  Typy společností• spoločnosti• spoločnosti• spoločnosti• spoločnosti
  • spoločnosť s ručením obmedzeným• spoločnosť s ručením obmedzeným• fond• spoločnosť s ručením obmedzeným
  • podielový fond• podielový fond• podielový fond
  Proces založenia• zakladanie ako bežné obchodné spoločnosti • Incorporated as an exempted company by filling MOA, AOA with Registrar • žiadosť o registráciu spoločnosti sa podáva u registrátora• podanie žiadosti prebieha v spolupráci s registrátorom;
  • By filing MOA, AOA, Prospectus and Agreements with the Registrar of corporate Affairs• For regulated funds before launch CIMA must approve the documents• žiadosť o povolenie CIS and GBCI sa podáva Komisii pre finančné služby (FSC)• aktuálne ponukové dokumenty
  • adresa sídla
  • písomný súhlas správcu fondu
  • podmienky pre zahraničných fond oslobodený od dane
  • vyplnená žiadosť, overená kópia licencie z uznanej jurisdikcie
  • overenie o existencii (Certificate of good standing)
  • aktuálne alebo najnovší ponukový dokument
  • osvedčenie o spravovaní fondu administrátorom
  Čas potrebný na založenie• možné založiť počas jediného dňa• po splnení podmienok due diligence založené do 24 hodín• po splnení podmienok due diligence založené do 24 hodín• po splnení podmienok due diligence založené do 24 hodín
  • profesionálne fondy môžu vykonávať činnosť maximálne 14 dní bez oficiálneho uznania
  Miestne požiadavky• sídlo• sídlo• sídlo• sídlo
  • minimálne 1 riaditeľ• minimálne 2 riaditelia • 2 riaditelia so sídlom na Mauríciu • licencovaný registračný agent
  • overené kópie od rôznych funkcionárov podanej u registrátora spoločností, pokiaľ sa nachádza mimo BVI a je zaradený do uznávanej jurisdikcie• za určitých okolností sú povolení firemní riaditelia• hlavný bankový účet a účtovníctvo vedené na Mauríciu • minimálne 1 riaditeľ
  • funkcionári fondov môžu sídliť mimo Seychely (overené kópie osvedčenia o registrácii)
  Audítori• audítor v rámci verejného fondu musí schválený Komisiou pre finančné služby (FSC)• u regulovaného fondu musí byť dohodnutý audítor so sídlom na Kajmanských ostrovoch • nutné dohodnúť miestneho audítora• v rámci seychelských fondov musí byť menovaný audítor, audit účtovných závierok a správcov fondov môže byť vykonávaný schváleným audítorom z uznávaných zahraničných jurisdikcií
  • v rámci súkromných a profesionálnych fondov nemusí byť dohodnutý audítor• neregulované a súkromné fondy nemusia byť pod dohľadom audítora

  AAA Group – Dokonalosť v offshore službách
  • Popredný poskytovateľ špecializovaných offshore služieb na Seychelách.
  • Široká škála korporátnych služieb a servis v rámci investičných fondov, vrátane ich založenia a kompletnej administrácie.
  • Onshore aj offshore služby pre zákazníkov z celého sveta.
  • Profesionálne vzťahy s bankári, audítormi, právnymi a daňovými špecialistami na Seychelách, rovnako ako v iných štátoch ako je Maurícius, Britské panenské ostrovy, Panama, Cyprus, Belize atď.
  • V čele spoločnosti je vysoko motivovaný tím profesionálov zameraných na potreby zákazníkov.
  • Cieľom je vysoká spokojnosť zákazníkov, poskytovanie služieb šitých na mieru stále rastúcej klientskej základne, to všetko v súlade s medzinárodne osvedčenými postupmi.

  AAA-group

  Čo ponúkame v rámci podielových fondov?

  Založenie

  • poskytovanie komplexného poradenstva v procese podania žiadosti a legislatívnych požiadaviek
  • vypracovanie dokumentu ponuky (prospektu)
  • sprostredkovanie služieb audítorov, bankárov, poradcov pre korporátnu klientelu a investovanie atď.
  • Vypracovanie dohody medzi správcom fondu a ďalšími funkcionármi v rámci fondu (PI)

  Registrácia

  • začlenenie subjektu fondu do spoločnosti
  • compliance a regulačné služby
  • poskytovanie služieb registrovaného agenta a sídla pre fond ako účtovnú jednotku
  • podanie žiadosti o licenciu fondu regulačnému orgánu na schválenie
  • účasť na každoročnom obnovovaní licencií

  Administrácia

  • kompletné účtovné služby
  • údržba kníh a záznamov, registrov, Registry riaditeľov atď.
  • výpočty čistej inventárnej hodnoty

  investičný prieskum

  • investičný prieskum v rámci výberu portfólia
  Naše kľúčové služby
  • štruktúrovanie, tvorba a správa offshore štruktúr spoločnosti
  • trusty
  • nadväzujúce korporátne služby – zriadenie a správa offshore bankového účtu, vedenie daňovej evidencie atď.
  • správa súkromných fondov
  • účtovníctvo
  • príprava ponukových dokumentov a marketingových materiálov
  • prieskum vybraných odvetví
  Seychelský fond – Sadzobník poplatkov | Založenie a správa

  Je nám potešením poskytnúť Vám údaje v tomto sadzobníku poplatkov:

  • Založenie fondu – jednorazové poplatky za prvý rok
  č.PodrobnostiCena (v USD)
  1.Professional Fee (Štandardné/odborný poplatok/odmena)
  (Zahŕňajúce: verifikácia, príprava, vyplnenie a podanie prihlášky na získanie licencie, základný prehľad o ponúkanom dokumente, pomoc so založením a správou fondu a so spojením s regulátorom a ostatnými poskytovateľmi služieb) 13,000 – 19,000
  2.Príprava memoranda o súkromnej ponuke
  Štandardné dokumenty bez poplatku; všetky úpravy či zmeny môžu byť spoplatnené
  3.Inštitucionálne poplatky – poplatok za podanie žiadosti750
  4.Inštitucionálne poplatky – poplatok za licenciu (fondu) 750
  CELKOM:14,500 – 20,500

  • Fond – ročné poplatky za prolongácii (predĺženie)
  č.PodrobnostiPoplatok (v USD)
  1.Ročný poplatok za pokračovanie a správu fondu7,000
  2.Inštitucionálny ročný poplatok za obnovenie licencie 750
  CELKOM:7,750

  • Založenie fondu: IBC formation – poplatky za prvý rok
  č.PodrobnostiCena (v USD)
  1.Poplatok za založenie
  (Zahŕňajúci prípravu dokumentov, ich podanie a inštitucionálny poplatok vo výške 100 USD a daň vo výške 15 USD) 350
  2.Poplatok za registrované IBC sídlo 200
  3.Poplatok IBC agentovi 500
  CELKOM:1,050

  • Fond (IBC) – Ročné poplatky za obnovenie (event. Ročné obnovovacie poplatky)
  č.PodrobnostiPoplatok (v USD)
  1.Ročný poplatok za obnovenie 200
  (Zahŕňajúci ročný inštitucionálny poplatok vo výške 100 USD a daň vo výške 10 USD)
  2.Poplatok za registrované IBC sídlo 200
  3.Poplatok IBC agentovi (maklérovi) 500
  CELKOM:900

  • Poplatky za správu fondu
  č.PodrobnostiPoplatok (v USD)
  1.Účtovníctvo a kalkulácia čistej hodnoty aktív; register, asistencia a koordinácia obchodov V závislosti na veľkosti fondu, počte a povahe transakcií
  2.Príprava ročnej účtovnej závierky V závislosti na veľkosti fondu, počte a povahe transakcií
  3.Ostatné administratívne práce V závislosti na množstvo vynaloženého času

  • Ostatné služby
  č.PodrobnostiPoplatok (v USD)
  1.Právne poradenstvo – ročná paušálna sadzba 2,500
  2.Audítorské služby*Na základe žiadosti

  * Skutočné poplatky závisia od typu a množstva transakcií

   

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top