ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

SAE / UAE

 • Investovanie v Spojených arabských emirátoch (UAE)

  Typy spoločností v UAE – Praktické informácie a fakty

   

  Obsah

  1. UAE Offshore Spoločnosti ( „Offshore spoločnosti“) – využívané pre medzinárodný obchod a holding, avšak s prístupom k miestnym bankovým účtom a vlastníctvu nehnuteľností v mieste
  2. UAE miestne spoločnosti voľnej zóny s ručením obmedzeným ( „Free Zone spoločnosti“) – využívané pre obchod v mieste (v oblastiach voľného pásma, nie v celých UAE) a tiež pre medzinárodný obchod rovnako ako vlastníctvo nehnuteľností
  3. UAE spoločnosti s ručením obmedzeným (SRO spoločnosti) – pre neobmedzený prístup k medzinárodnému trhu, ako aj trhu v UEA
  4. Podmienky na otvorenie bankového účtu / fakty / praktické informácie
  5. Všeobecné body v rámci porovnania Offshore spoločností a Spoločnosťou voľného pásma s ručením obmedzeným
  6.  UAE spoločnosti ako holdingové spoločnosti, spoločností registrovaných v iných jurisdikciách
  7. UAE spoločnosti ako obchodné spoločnosti fakturujúce v UAE aj medzinárodne
  8. UAE spoločnosti pre investície do nehnuteľností v UAE
  9. Dôležité informácie ohľadom závetu či nástupníctva

   

  1. UAE Offshore Spoločnosti (Offshore spoločnosti) – využívané pre medzinárodný obchod a holding, avšak s prístupom k miestnym bankovým účtom a vlastníctvom nehnuteľností v mieste

  UAE Offshore spoločnosti – lacnejšia alternatíva spoločností v UEA, sú jediným povoleným typom medzinárodnej spoločnosti s takmer rovnakým druhom aktivít a právnou charakteristikou ako UAE spoločnosti (v rámci UAE môžu mať len tieto spoločnosti bankový účet, podiel v iných UAE Offshore spoločnostiach alebo vo Spoločnostiach bezcolného pásma, obchodovať s inými UAE Offshore spoločnosťami – nie však so spoločnosťami slobodného colného pásma, a vlastniť nehnuteľnosti v UAE).

  Nie je nutné trvalé sídlo pre podnikanie spoločnosti (kancelária), v tomto zmysle nemôže virtuálna adresa obsahovať adresu sídla spoločnosti, ale iba registrovaného sídla a poštovú adresu (telefónne číslo v rámci UAE možno nahradiť službou Skype).

  Nejedná sa o platiteľa dane v UAE, nemôže teda uplatňovať daňové výhody a neoprávňuje vlastníkov či riaditeľov k získaniu víz pre obyvateľov UAE.

  Spoločnosti ako také sú lacnejšie. V rámci porovnania s ďalšími spoločnosťami v iných jurisdikciách sú považované za viac renomovanú formu spoločností, pretože sa neobjavujú na medzinárodnej čiernej listine (zoznamu podozrivých spoločností), tiež umožňujú prístup k anonymnému bankovníctvu – v rámci týchto spoločností neexistujú medzinárodné dohody o výmene informácií – bezproblémové ako pre spoločnosť ako takú, tak i pre vlastníkov (u spoločností mimo UAE – napr. na Seychelách, Britských Panenských ostrovoch alebo spoločnostiach v rámci Spojeného kráľovstva (UK) dochádza k značným prieťahom, nákladom a problémom pri otvorení bankového účtu v UAE), ďalej veľmi ťaží z pôsobenia stabilných bánk v zdravom ekonomickom prostredí.

  Žiadosť / Registrácia / Udeľovanie licencií:

  Jednoduchý postup, orgány vyžadujú iba aktivitu spoločnosti, bankové referencie, kópie pasov a výpisy z účtov vlastníkov spoločnosti.

  Za predpokladu vyššie uvedeného postačí k registrácii len jediný deň.

  Bankové účty (pozri nižšie poznámky ohľadom UAE bankových účtov) – nutnosť fyzickej návštevy UAE kvôli pohovoru v banke a podania žiadosti – lehota 2 dní po podaní žiadosti.

  Poplatky:

  Prvý rok – $ 2 510 (naše náklady: $ 450 príprava + $ 970 ročné poplatky za prvý rok + $ 1 090 inštitucionálne poplatky)

  Druhý a ďalšie roky – $ 1 650 (naše náklady $ 970 + inštitucionálne poplatky $ 680)

   

  2. UAE miestne spoločnosti voľného pásma s ručením obmedzeným („Free Zone spoločnosti“) – využívané pre obchod v mieste (v oblastiach voľného pásma, nie v celých UAE) a tiež pre medzinárodný obchod rovnako ako pre vlastníctvo nehnuteľností

  UAE miestne spoločnosti voľného pásma ( „Free Zone spoločnosti“) požívajú všetky výhody a sú im povolené všetky aktivity offshore spoločností (pozri vyššie) s iba niekoľkými hlavnými rozdiely, resp. výhodami:

  Aktivity spoločností sú obmedzené rozsahom licencie (poskytovanie služieb, obchod atď.). Nemožno vykonávať všetky možné činnosti v rámci jedinej spoločnosti (resp. V rámci jedinej licencie).

  Trvalé (fixné) sídlo – kanceláriu lacnejší variant tzv. flexi-desk od $ 1 400 p.a. – sa zhodnocuje spoločne s virtuálnou kanceláriou (adresou)

  Nárok na trojročné investorské víza a identifikačné preukazy (Emirates id) pre každého investora (vrátane manželky a nezaopatrených detí). Jedná sa o onshore daňový status obyvateľa (rezidenta) umožňujúci prístup k daňovým zmluvám a vydávaniu potvrdení o daňovom domicile (bydliska na daňové účely). 

  Tieto spoločnosti môžu obchodovať s ostatnými Free Zone spoločnosťami naprieč ich slobodným colným pásmom alebo so spoločnosťami v inej voľnej zóne UAE, takisto však môžu obchodovať na medzinárodnej úrovni.

  Licencia je vydávaná na každom úrade voľnej zóny a oprávňuje obchodovanie spoločnosti s inými Free Zone spoločnosťami v rámci celých UAE. Ak je vyžadovaná fyzická prítomnosť vo viac ako jednom pásme, je možné založiť v akomkoľvek ďalšom voľnom pásme pobočku či dcérsku spoločnosť, spoločnosti slobodného pásma.

  Tieto spoločnosti nemôžu obchodovať v UAE mimo bezcolných zón. Ak sú mimo UAE bezcolnú zónu nakupované alebo predávané služby, je táto spoločnosť vhodná pre tieto aktivity.

  Žiadosť / Registrácia / Udeľovanie licencií:

  Jednoduchý postup pre úrady (vyžaduje iba preukázať činnosť, bankové referencie, kópie pasov a výpisy z účtov vlastníkov a riaditeľov.

  Schválenie názvu spoločnosti vyžaduje +/- dva dni.

  Následne je vyžadovaná príslušná licencia (musí byť predložený podnikateľský plán na schválenie). Tento proces môže trvať približne jeden mesiac podľa druhu činnosti, náročnosti projektu či iných okolností.

  Nasleduje registrácia spoločnosti. Potreba fyzickej návštevy na podpis zakladateľskej zmluvy.

  Bankové účty (pozri nižšie poznámky ohľadom UAE bankových účtov) – nutnosť fyzickej návštevy UAE kvôli pohovoru v banke a podaniam žiadostí – lehota 2 dní po podaní žiadosti.

  Možnosť udelenia pobytového víza pre vlastníkov a zamestnancov (počet zamestnancov je závislý od veľkosti zvoleného priestoru podnikania / areálu). Približne jednotýždňová časová náročnosť, potreba fyzickej návštevy a vykonanie lekárskej prehliadky. Možno sa spojiť s návštevou v banke. 

  Preukaz totožnosti (Emirates id) je vydaný po 30-tich dňoch po schválení víza.

  Poplatky a náklady v rámci malých spoločností s minimálnymi nárokmi na priestory podnikania:

  Prvý rok – $ 9 850 (naše náklady: $ 2 950 na prípravu, získanie licencie a náklady na prvý rok + poplatky + inštitucionálne poplatky $ 5 500 + náklady podnikateľských priestorov $ 1 400). Pobytové víza – (voliteľné): $ 5 000 za osobu = naše náklady $ 3 000 + inštitucionálne poplatky $ 2 000

  Druhý a ďalšie roky – $ 5 700 (naše náklady $ 1 950 + inštitucionálne poplatky $ 2 350 + náklady podnikateľských priestorov $ 1 400)

  Založenie spoločnosti zahŕňa nasledujúce fázy:

  Vyhotovenie žiadosti a kontakt / licencie

  Služby registrovaného makléra

  Spolupráca s Oddelením majetku (Property departments) Požiadavka na pozemok / priestor podnikania

  Poradenstvo pri zostavovaní zakladateľskej zmluvy a zmlúv medzi akcionármi

  Raki licencie (RAK Investment Authority) a poplatky za pozemky (s ohľadom na prípad / typ licencie) 

   

  3. UAE spoločnosti s ručením obmedzeným (SRO spoločnosti) – pre neobmedzený prístup k medzinárodnému trhu aj trhu v UEA

  Ak je potrebný prístup na lokálny trh v UAE, potom je práve SRO spoločnosť vhodným prostriedkom. Rámcovo je rovnaká ako spoločnosť bezcolnej zóny, s výnimkou toho, že 51% akcií spoločnosti je vo vlastníctve miestnych subjektov (navyše žiadosť o predbežné schválenie vydávajú tamojšie úrady, resp. Odbor ekonomického rozvoja a Ministerstvo hospodárstva).

  Za týmto účelom (obchod a predaj v rámci UAE) je pre SRO spoločnosť potrebná existencia miestneho subjektu (akcionára), ktorý s využitím našich kontaktov eliminuje všetky riziká ohľadom dôvery v neznáme súkromné subjekty. Výsledkom je, že miestny subjekt ukončí ovládanie spoločnosti, a to bez nároku na 51% dividend, ktoré sú legálne poskytnuté spoločnosti za dohodnutý poplatok (či úrok zo zisku).

  Podmienky (v závislosti na činnosti, projektu, či rozsahu podnikateľského zámeru) môžu byť uložené tamojším dozorným orgánom v rámci investičnej činnosti (Investment Authority). Môže ísť napríklad o uloženie minimálneho priestoru pre podnikanie (v m2), ale uložené podmienky bývajú primerané a zvládnuteľné.

  Výhoda: Ako vlastník spoločnosti je prezentovaná miestna osoba.

  Inštitucionálne (sponzorské) poplatky (v súvislosti s dohodou s našim partnerom a jeho odporúčaním) sú nasledovné:

  Sponzorský poplatok za prvý rok činí Dhs.25 000 / EURO 5 000 / $ 6 812 – pre všetky spoločnosti.

  Od druhého roka sponzorský poplatok vychádza z obratu spoločností podľa nižšie uvedeného harmonogramu: 

   
 • Sponzorský poplatok za rok

 • Obrat spoločnosti

 • AED 25,000/ EURO 5.000/ USD 6,812

 • AED[1] Nil – 3 Miliónov ( EURO 0.6m  / $ 0.82m)

 • AED 35,000/ EURO 7.000/ USD 9,537

 • AED v rozmedzí 3 Miliónov and 5 Miliónov ( EURO 1m  / $ 1.36m)

 • AED 45,000/ EURO 9.000/ USD 12,262

 • AED v rozmedzí 5 Miliónov and 10 Miliónov ( EURO 2m  / $ 2.72m)

 • AED 60,000/ EURO 12.000/ USD 16,349

 • AED v rozmedzí 10 Miliónov and 20 Miliónov ( EURO 4m  / $ 5.44m)

 • AED 75,000/ EURO 15.000/ USD 20,436

 • AED v rozmedzí 20 Miliónov and 50 Miliónov ( EURO 5m  / $ 6.8m)

 • AED 100,000/ EURO 20.000/ USD 27,248

 • AED nad 50 Miliónov ( EURO 5m  / $ 6.8m)

 • Žiadosť / Registrácia / Udeľovanie licencií:

  Rovnaký postup ako v prípade bezcolný spoločnosti s výnimkou dvoch ďalších požiadaviek:

  1) požiadavke predchádzajúceho schválenia orgánom Investment Authority vyžadujúcemu súhlas Oddelenie hospodárskeho rozvoja na Ministerstve hospodárstva UAE,

  2) dohodu akcionárov ohľadom zákazu vymenovania miestneho subjektu do vedenia spoločnosti, resp. úpravu jeho vzťahu so spoločnosťou.

  Bankové účty (pozri nižšie poznámky ohľadom UAE bankových účtov) – rovnaké ako v prípade bezcolných spoločností.

  Možnosť udelenia pobytového víza pre vlastníkov a zamestnancov (počet zamestnancov je závislý od veľkosti zvoleného priestoru podnikanie / areáli) – rovnaké ako v prípade bezcolných spoločností.

  Poplatky a náklady pre malé spoločnosti s minimálnymi nárokmi na priestor – s výnimkou partnerských poplatkov a všetkých špecifických podmienok / poplatky, ktoré Investment Authority môže stanoviť v závislosti na projekte:

  Prvý rok – $ 7 950 (naše náklady na prípravu, získanie licencie a prvý rok). Pobytové víza – (voliteľné): $ 5 000 za osobu = naše náklady $ 3 000 + inštitucionálnej poplatky $ 2 000. Náklady podnikateľských priestorov stanovených úradom samostatne podľa dohody.

  Ak chcete získať konečný odhad, musíme prejsť predschvalovacím procesom, resp. vyžiadať si výšku poplatkov od úradov, ale skôr, než dôjde k schváleniu. Pre bezproblémový proces je nutné kompletné vysvetlenie Vami navrhovanej činnosti vrátane financovania. Z tohto dôvodu je nutné oboznámiť nás so všetkými záležitosťami v podrobnom emailu. Poplatok za túto našu počiatočnú prácu je $ 950. Akonáhle budeme môcť pokračovať a naše podmienky Vám budú vyhovovať, ďalší proces môže s Vaším súhlasom pokračovať.

  Druhý a ďalšie roky – $ 4 950 (naše náklady).

   

  4. Podmienky pre otvorenie bankového účtu / fakty / dôležité informácie týkajúce sa predovšetkým k UAE Offshore spoločnostiam alebo účtom cudzích štátnych príslušníkov bez pobytového víza (spoločníci spoločností bezcolnej zóny môžu získať pobytové vízum na rozdiel od akcionárov offshore spoločností a títo spoločníci a ich spoločnosti tiež netrpia zvýšenou náročnosťou procesu due diligence pri dojednávaní podmienok ohľadom zriadenia bankového účtu)

  Zriadenie UAE bankového účtu pre offshore spoločnosti je jednoduchý proces, ale v súvislosti so snahou Spojených arabských emirátov o ochranu ich imidžu ako finančného centra je mimo rôznych výhod nutné splnenie niektorých podmienok:

  Pre zriadenie podnikateľského i osobného bankového účtu musí klient navštíviť UAE za účelom osobného stretnutia s bankou. Inštrukcie banky a ďalšie informácie zaistíme. Klient musí ubezpečiť banku o tom, že jeho zámery sú seriózne a profesionálne a tiež informovať banku o špecifickej činnosti spoločností (neodporúča sa uvádzať viac ako jeden či dva druhy činnosti).

  Je požadovaný minimálny zostatok na bankovom účte, po celú dobu jeho trvania (v rozmedzí od $ 30 000 do $ 100 000 – jeho výška záleží na konkrétnej banke).

  Všetky tamojšie banky vyžadujú dôkladný proces KYC [2] a due diligence na úrovni medzinárodného štandardu v rámci priebehu zriadenia účtu.

  V súčasnej dobe spolupracujeme s dvoma bankami väčšinovo vlastnenými štátom, tieto banky odporúča aj RAKIA [3]. S ich pomocou môžeme zabezpečiť úspešný štart Vášho podnikania.

   

  Habib Bank (hbl.com) – fungujúca od roku 1841 v mnohých hlavných finančných centrách ako Švajčiarsko či Luxembursko. Flexibilný, diskrétny prístup s orientáciou na offshore podnikanie. S touto bankou udržiavame veľmi úzky kontakt.

   

  Abu Dhabi Commercial Bank (adcb.com) – jedna z najväčších svetových bánk, avšak s pomalším procesom zriadenia účtu ako vo všetkých veľkých bankách s orientáciou na väčšie vklady a náročné podmienky due diligence. Avšak u bezcolných spoločností je zriadenie účtu oveľa rýchlejšie.

  Bankový účet je otvorený zhruba týždeň po predložení žiadosti a potrebných dokladov banke.

  Väčšina klientov radšej predkladá žiadosti k dvom bankám, aby minimalizovala riziko občasného odmietnutia žiadosti, tiež kvôli možnosti väčšieho výberu vhodnej banky.

  Poplatok za prípravu a usporiadanie úvodnej schôdzky dosahuje $ 345 za každý bankový účet. V prípade podania žiadosti k dvom bankám platí 25% zľava.

  Alternatívnym riešením pre záujemcov nevyžadujúcim bankový účet v UAE pre ich offshore spoločnosť je zriadenie účtu na Cypre.

   

  5. Všeobecné informácie v rámci porovnania Offshore spoločností a Spoločností voľnej zóny s ručením obmedzeným

  Spoločnosti voľnej zóny sú z daňového hľadiska lokálnymi subjektmi. Nie sú preto pod tlakom medzinárodných organizácií (OECD) a sú nimi akceptovateľné a uznávané. Zriadenie bankového účtu v rámci týchto spoločností je prirodzene jednoduchšie, rýchlejšie a bez vážnych prekážok pri procese due diligence. Koniec koncov jedná sa o miestneho majiteľa spoločnosti a de facto aj miestneho obyvateľa (pobytové víza a preukaz totožnosti spoločníka, ako aj jeho prítomnosť v UAE najmenej dvakrát ročne).

  Budúcnosť: Spoločnosť voľnej zóny stabilne funguje na dobu neurčitú, profitujúcej z ekonomickej stability štátu, resp. regionálneho trhu s rozvinutou infraštruktúrou, kde operuje množstvo rôznorodých spoločností.

  UAE offshore spoločnosti sú bezvýhradne akceptovateľné pre tamojšie aj medzinárodné subjekty, resp. sa neobjavujú na zoznamoch zakázaných spoločností. Výnimočne dochádza k prísnejším kontrolám a postupom zo strany miestnych bánk.

  Praktické informácie v rámci daňového poradenstva: Offshore spoločnosti je možné využiť na fakturáciu so spoločnosťami na Cypre a Malte, a to bez rizika postihu zo strany miestnych daňových úradov. V ostatných krajinách Európskej únie s vyššou daňovou záťažou pre tamojšie subjekty môže dochádzať k problémom týkajúcich sa účtovnej spolupráce s offshore spoločnosťami.

   

  6. Holdingová činnosť 

  Zámer: Eliminácia či minimalizácia, okrem iného, dividend, úrokov, zrážkovej dane, ako aj kapitálových ziskov v rámci dcérskej spoločnosti, taktiež zníženie daňového zaťaženia v mieste sídla dcérskej spoločnosti. V tomto zmysle dochádza k daňovej optimalizácii. Na tento účel musí mať holdingová spoločnosť (príjemcu, resp. vlastník dividend) možnosť zamedzenia dvojitého zdanenia medzi krajinou, kde holdingová spoločnosť sídli, a krajín jej dcérske spoločnosti. K dosiahnutiu zamedzení dvojitého zdanenia je nutné, aby holdingová spoločnosť bola daňovým rezidentom v príslušnej jurisdikcii (ako je napríklad UAE spoločnosť bezcolnej zóny) a nie spoločnosťou bez daňovej príslušnosti, ako je napr. UAE offshore spoločnosť.

  Iba v prípadoch, keď je dcérska spoločnosť rezidentom v štáte, kde neexistujú zrážkové dane podľa tamojšieho práva, teda k minimalizácii daňového zaťaženia nie je potreba ďalších aktivít, môže byť UAE offshore spoločnosť vhodným subjektom (napr. Cyprus či Malta, kde UAE offshore spoločnosti v rámci holdingu môžu pôsobiť bez akýchkoľvek problémov). Okrem toho možno využiť štruktúru (doslova trojitú štruktúru – 3-tier structure), v ktorej UAE offshore spoločnosť vlastní spoločnosti na Cypre alebo Malte a tieto ďalej vlastnia spoločnosti v rámci EÚ. Táto štruktúra kombinuje výhody plynúce zo vzájomných zmlúv aj smerníc Európskej únie a dochádza k eliminácii daňového zaťaženia v rámci EÚ (zdaňovanie materských a dcérskych spoločností, úrokov atď.).

  Ideálne pre tieto účely je teda spoločnosť slobodného pásma, ktorá je schopná získať potvrdenie o daňovej rezidencii v UAE s tým, že vlastník má rovnako pobytového víza a preukaz totožnosti UAE (toto sme schopní ľahko zariadiť na základe krátkej návštevy Spojených arabských emirátov dvakrát ročne) . Pre vyššie uvedené účely sú odporúčané spoločnosti usadené na Cypre a Malte, avšak v prípade, ak daň z dividendy alebo zrážková daň v danom štáte neexistujú, možno bez akýchkoľvek problémov ako alternatíva použiť UAE offshore spoločnosti.

   

  Poznámka: UAE holdingové spoločnosti s UAE bankovým účtom sú využívané na zmiernenie bankového a finančného rizika v rámci Európskej únie.

  UAE medzinárodnej holdingovej spoločnosti (týka sa prevažne spoločností v rámci Malty, ale aj Cypru a ďalších spoločností v krajinách EÚ aj z nečlenských štátov, napr. na Seychelách, spoločnosti s bankovými účtami v EÚ).

  Malta

  (Nižšie sú uvedené informácie o štruktúre spoločností v rámci Cypru a ďalších krajín EÚ)

  Využitie dvojitej štruktúry v rámci Malty (Holdingová spoločnosť v rámci Malty a ďalšia spoločnosť sídliaca na Malte – nevyhnutné na dosiahnutie nízkej 5% korporátnej dane) – odporúčania / návrh na zlepšenie korporátnej štruktúry s cieľom okrem iného vyhnúť sa riziku bankovej či finančnej krízy v EÚ.

  Odporúčame založenie UAE holdingovej spoločnosti (poplatok za založenie $ 450) s vhodnou štruktúrou spoločnosťou v rámci Malty z nasledujúcich dôvodov:

  Štruktúra „UAE – Malta“ = UAE Holdingová spoločnosť a dcérska spoločnosť na Malte

  Štruktúra typu UAE-Malta je v poslednej dobe najobľúbenejším typom organizácie. Účelom je zabrániť zbytočným rizikám.

  1. Štruktúra typu Malta-Malta je menej optimálnym riešením z hľadiska daňových výhod ako štruktúra typu UAE-Malta.

  2. Štruktúra typu Malta-Malta je menej priaznivá na účely ochrany informácií, pretože Malta spadá pod režim výmeny informácií v rámci EÚ, zatiaľ čo UAE nie je viazaná žiadnou podobnou reguláciou, resp. nezdieľa tieto informácie so žiadnou inou krajinou.

  3. Štruktúra typu Malta-Malta je problematická, čo sa týka zaistenia bezpečnosti finančných prostriedkov v bankách na Malte, napríklad v prípade bankovej krízy na Malte v najbližších niekoľkých rokoch. Oproti tomu možno v prípade UAE holdingovej spoločnosti s bankovým kontom v UAE veľmi rýchlo previesť peňažné prostriedky z tohto účtu bez akéhokoľvek podozrenia banky (ak dochádza v bankách k poklesu množstva peňazí, potom často predlžujú termíny výplaty vkladov či prevodu peňažných prostriedkov).

  4. V prípade rizikového obdobia sa jedná o účelnú diverzifikáciu portfólia pre prípadné obmedzenie strát.

  5. Väčšina miestnych poskytovateľov podporuje systém usporiadania Malta – Malta čisto z komerčných dôvodov, pretože nemajú zastúpenie v iných jurisdikciách. Naša spoločnosť je však schopná ponúknuť lepšiu štruktúru vzhľadom k medzinárodnému zázemiu a množstvo odborných znalostí.

   

  7. Obchodná činnosť

  Spoločnosť voľnej zóny je veľmi vhodný a osvedčený prostriedok na obchodné účely (prosím čítajte pozorne nasledujúce poznámky).

  Veľmi odporúčame nasledujúce:

  Založenie spoločnosti voľnej zóny so 100% vlastníctvom cudzích štátnych príslušníkov (avšak so skorým statusom rezidentov UAE z titulu získania pobytového víza a preukazu totožnosti UAE).

  Poznámka: Ak je na účely obchodu vnútri EÚ vyžadované VAT (identifikačné daňové číslo), možno toho ľahko dosiahnuť zriadením pobočky UAE spoločnosti voľnej zóny na Malte. Toto riešenie nemá prakticky žiadne daňové dopady a v prípade Malty je tu 0% daňové zaťaženie pre pobočky vyvíjajúce činnosť mimo územia Malty (zahraničné pobočky na Malte platia dane podľa miestnych sadzieb).

   

  8. UAE spoločnosti pre investície do nehnuteľností

  Trh nehnuteľností v UAE ponúka atraktívnu príležitosť pre vysoký výnos z prenájmu nehnuteľností. Z hľadiska kapitálových ziskov sa jedná o jeden zo svetovo najperspektívnejších trhov, ktorý je už úplne zotavený po svetovej finančnej kríze.

  Víťazstvo Spojených arabských emirátov v konkurze na organizovanie veľtrhu EXPO 2020 je spojené s očakávaním v podobe viac ako 50% rastu tamojšieho HDP (* podľa Barclays Investments) v priebehu nasledujúcich siedmich rokov. To by malo spoločne s vládnymi prorastovými opatreniami (napr. nízke úrokové sadzby) zabezpečiť minimálne riziko strát.

   

  9. Dôležité informácie v rámci odkazu či nástupníctva

  Nákupy nehnuteľností a ďalšie investície musia byť vykonávané pomocou UAE offshore spoločností alebo spoločností v slobodných colných zónach. Neodporúča sa držať nehnuteľnosti alebo iné aktíva v osobnom vlastníctve, pretože to môže viesť ku komplikáciám v prípade úmrtia, resp. dedičskej postupnosti (nástupníctva).

  Držanie akcií UAE spoločností – aj anonymných – (RAK register je pod právnym systémom Common Law) je riskantné. Preto bezplatnou a efektívnou cestou, ako sa vyhnúť všetkým problémom, je automatický prechod akcií na nástupcu (dediča) predložením závetu registra obchodných spoločností (alternatívne, či naviac, je možné vopred podpísané prevodné dokumenty odovzdať vybraným nástupcom).

   


   

  [2] Know your customer = proces využívaný v rámci overenia totožnosti potenciálnych klientov

  [3] Ras Al Khaimah Investment Authority (RAKIJE)

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top