ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Mauritius

 • Maurícius je ostrov v Indickom oceáne, ktorý sa nachádza asi 800 km (500 míľ) východne od Madagaskaru. Štátnym zriadením je to nezávislá demokratická republika. Právny systém vychádza predovšetkým z britského common law, jeho súčasťou sú však aj niektoré zásady francúzskeho Napoleónskeho občianskeho zákonníka. Licenčným a regulačným orgánom pre offshorové spoločnosti je komisia pre finančné služby (The Financial Services Commission).

  Údaje o daňovom systéme:

  • ŽIADNA zrážková daň z dividendy vyplácanáé zo zisku zo schválených offshorových činností
  • ŽIADNA zrážková daň z úroku
  • ŽIADNA daň z kapitálových výnosov
  • ŽIADNA dedičská daň alebo daň z pozostalosti splatná z dedičstva akcií v offshorovom subjektu
  • ŽIADNA výnimka z kolkovného u všetkých dokumentov, ktoré súvisia s transakciami offshorového podniku.

  Maurícius je sofistikovaným offshore finančným centrom (OFC) s mimoriadne pružnou legislatívou. Je signatárom 35 daňových dohôd.

   

  Dva najlepšie offshorové nástroje, ktoré na Mauríciu ponúkame:

  • spoločnosť, ktorá vlastní jednu celosvetovú obchodnú licenciu kategória 1 (GBC 1 – predtým offshorová spoločnosť)
  • spoločnosť, ktorá vlastní celosvetovú obchodnú licenciu kategórie 2 (GBC 2 – predtým zahraničná spoločnosť.

  Tieto spoločnosti sa tiež označujú ako Mauritius GBL1, respektíve spoločnosť GBL2) Tieto nástroje úspešne používajú na obchodovanie a / alebo smerovanie svojich investícií do rozľahlých regiónov ako je India, Čína a Pakistan aj nadnárodné korporácie.

   

 • Niektoré významné prvky a / alebo požiadavky

 • Spoločnosť GBC 1

 • Spoločnosť GBC 2

 • Požiadavka miestneho registrovaného sídla

 • Áno

 • Áno

 • Akcie na doručiteľa

 • prípustné

 • neprípustné

 • Verejné upisovanie kapitálu. Kótovanie na maurícijské burze

 • prípustné

 • neprípustné

 • Prístup k výhodám, z dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia

 • Áno

 • Nie

 • Zdanenie

 • 15%, ale uplatňuje sa jednotný daňový dobropis zo zahraničia (80% z daňovej sadzby), čím sa dosahujú efektívne daňové sadzby vo výške 3%

 • Vyňatá (ŽIADNE dane)

 • Konatelia, ktorí nie sú rezidentmi

 • prípustné

 • prípustné

 • Predkladanie výročného výkazu

 • Nie

 • Nie

 • Požaduje sa predkladanie auditovanej účtovnej závierky (iba k MOBAA)

 • Áno

 • Auditovaná účtovná závierka sa nevyžaduje. Spoločnosť musí podať iba súvahu a výkaz ziskov a strát. Účtovníctvo nie je prístupné širokej verejnosti.

 • Dôležité upozornenia

 • 1. Súčasťou predmetu podnikania môže byť verejné upisovanie kapitálu, bankovníctva, poisťovníctva správa investičných fondov, služby správcovstva alebo správy majetku.
  2. Spoločnosti GBC 1 sa vo veľkej miere využíva pre obchodovanie alebo investície v Indii.

 • GBC 2 je nástroj důvěrnější povahy, nesmí však veřejně upisovat kapitál ani ji nelze využívat k poskytování finančních služeb třetím osobám (např. FOREX)

 •  

  ŠTRUKTÚRA POPLATKOV MAURÍCIJSKEJ SPOLOČNOSTI GBC 1

   

  I. ZÁKLADNÝ SÚBOR SLUŽIEB A LISTÍN:

  EUR 7,879

  Súbor zahŕňa všetky príslušné poplatky štátnej správe, každoročný poplatok registrovanému zástupcovi a za registrované sídlo, za potrebné právne úkony, prípadne dvom konateľom-rezidentom a tajomníkovi spoločnosti schváleným FSC, za výpis z obchodného registra, za zakladateľskú zmluvu a stanovy, zápis o vymenovaní prvého konateľa, pečiatka spoločnosti, osvedčenie o daňovej rezidentúre.

  II. VOLITEĽNÉ SLUŽBY

  Legalizácia apostily (odporúča sa na základe požiadaviek väčšiny bánk): EUR 225 na listinu
  Poznámka: Maurícius je signatárom Haagskeho dohovoru z 25. októbra 1961 a preto možno listiny spoločnosti overiť apostilou a automaticky legalizovať vo všetkých krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru. Preto nie je potrebné zabezpečovať nákladnú a časovo náročnú legalizáciu u konzulárnych služieb pri otváraní bankových účtov, zriaďovanie pobočiek, nákupoch nehnuteľností atď.
   

  ŠTRUKTÚRA POPLATKOV MAURÍCIJSKEJ SPOLOČNOSTI GBC 2

  (Celosvetová obchodná licencia kategória 2)
   

  I. ZÁKLADNÝ SÚBOR SLUŽIEB A LISTÍN:

  EUR 1,500

  Súbor zahŕňa príslušný poplatok komisii pre finančné služby FSC za celosvetovú obchodnú licenciu kategórie 2 (US $ 235 sa vzťahuje na obdobie od 1. júla do 30. júna), poplatok obchodnému registru v roku založenia (US $ 65), poplatok registrovanému zástupcovi a za registrované sídlo, hlavné firemné dokumenty, zápis o vymenovaní prvého konateľa, akciové certifikáty, pečiatka.

  POŽIADAVKY NA Due Diligence:

  Pri všetkých konateľov, akcionárov a konečných (skutočných) vlastníkov spoločnosti je nutné predložiť nasledujúce dokumenty:

  • 1. Overená kópia pasu (overená verejným notárom alebo bankou)
  • 2. Originál osvedčenia banky vystavenej osobným bankárom potvrdzujúci dobu vedenia zriadeného účtu (minimálne 2 roky)
  • 3. Stručný životopis
  • 4. Doklad o adrese (účet za služby / bankový výpis / výpis ku kreditnej karte z nedávnej doby). Všetky dokumenty musia byť v anglickom alebo francúzskom jazyku, alebo preložené do anglického jazyka s overením súdneho tlmočníka.

   

  II. VOLITEĽNÉ SLUŽBY

  Legalizácia apostilou (odporúčané): EUR 225 na listinu (ak je objednaná súčasne so založením maurícijské spoločnosti)
  Poznámka: Maurícius je signatárom Haagskeho dohovoru z 25. októbra 1961 a preto možno listiny spoločnosti overiť apostilou a automaticky legalizovať vo všetkých krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru. Preto nie je potrebné zabezpečovať nákladnú a časovo náročnú legalizáciu u konzulárnych služieb pri otváraní bankových účtov, zriaďovaní pobočiek, nákupoch nehnuteľností atď.
Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top