ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Isle of man (IOM)

 • Prestížna jurisdikcia, vhodná najmä pre tých, ktorí potrebujú VAT číslo na obchodovanie v rámci EÚ.

  Na IOM je možné otvoriť bankové účty, je možné zaistiť Nominee servis na podpísanie bankového formulára na otvorenie účtu, pre kompletnú ochranu súkromia.

  Čo sa týka daní a cieľ je IOM v stave tzv. „spoločnej peňaženky“ so Spojeným kráľovstvom. Základná sadzba DPH je preto v súlade so sadzbou v Spojenom kráľovstve, teda vo výške 17,5%. Sadzba dane z príjmu vzťahujúcej sa na IOM spoločnosť nevykonávajúca činnosť na IOM v oblasti bankovníctva a obchodu s nehnuteľnosťami je 0%.

  IOM je zavedené medzinárodné obchodné a finančné centrum so základmi spočívajúcimi na politickej stabilite, nízkych daniach a stabilným fiškálnym a regulačným prostredím, nezávislým na Spojenom kráľovstve.

  IOM je samosprávnym závislým územím Spojeného kráľovstva. Nikdy nebol súčasťou Spojeného kráľovstva, ale je súčasťou britských ostrovov. Technicky je nezávislý na všetkých záležitostiach Spojeného kráľovstva okrem zahraničných vecí a obrany, ktoré sú obe v kompetencii vlády Spojeného kráľovstva, za čo na túto agendu platí IOM každoročný príspevok.

  IOM vykonáva svoju rozsiahlu politickú a legislatívnu nezávislosť cez parlament, tzv. Tynwald, ktorý je celosvetovo najstarším legislatívnym orgánom.

  Typy spoločností

  Založené podľa zákona o spoločnostiach (the Companies Acts 1931- 2004)

  Spoločnosti môžu byť tieto:

  • Akciová spoločnosť
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imaním
  • Spoločnosť so základným kapitálom s neobmedzeným ručením

  Všetky spoločnosti sú označené buď ako súkromné, alebo ako verejné spoločnosti. Súkromné spoločnosti nie sú oprávnené ponúkať akcie alebo cenné papiere širokej verejnosti a nie sú povinné podávať auditované ročné účtovníctvo obchodnému registru.

  Spoločnosti založené podľa Zákona o spoločnostiach s ručením obmedzeným (the Limited Liability Company (LLC) Act 1996)

  IOM prevzal tento zákon z právnej úpravy vo Wyomingu. LLC je hybridnou štruktúrou skladajúcou sa jednak z atribútov spoločnosti a partnerstva. Ďalšie konkrétne špecifikácie sú k dispozícii na vyžiadanie.

  Dane

  Predtým bolo v rámci IOM používaný daňový systému pre daň z príjmu podľa nerezidentného daňového statusu, oslobodenia od dane alebo medzinárodného daňového statusu. Na dosiahnutie súladu so záväzkami vo vzťahu k EÚ a OECD prijal IOM stratégiu, ktorá zmenila korporátny daňový systém a odstránila tieto tzv. „škodlivé daňové praktiky“.
  Od 6. apríla 2006 je základná sadzba dane z príjmu právnických osôb 0%. Sadzba dane z príjmu pre spoločnosti podnikajúce v oblasti bankovníctva a obchodu s nehnuteľnosťami je 10%. Každoročný poplatok vo výške 250 GBP je povinná platiť každá spoločnosť.

  Príjmy nerezidentov od spoločností zdanených sadzbou 0% podliehajú zrážkovej dani vo výške 0%.

  Registrácia na VAT a obchod v rámci EÚ

  Hoci IOM nie je členom EÚ, má nespornú výhodu v tom, že je súčasťou colného územia EÚ. Spoločnosť môže byť registrovaná k VAT na IOM, ak tu má miesto svojho podnikania. Pre zahraničné aj IOM spoločnosti je teda možné získať výhody plynúce z 0% korporátnej dane aj z registrácie k VAT na účely obchodu v rámci EÚ.

   

  ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI NA IOM

  • Zistíme dostupnosť Vami preferovaného názvu spoločnosti a tento zarezervujeme.
  • Pripravíme a vyplníme všetku potrebnú dokumentáciu k založeniu spoločnosti.
  • Ihneď Vám zašleme originály korporátnych dokumentov.

   

  Základné poplatky za založenie spoločnosti (jednorazové)EUR
  Poplatok založenia
  (Zahŕňa náklady, poplatok za vyplnenie podkladov a poplatok za základný kapitál)
  2,620
  Firemné štruktúrovanie a Due Diligence
  (Príprava korporátnej dokumentácie a poskytnutie pečiatok spoločnosti)
  500
  Spracovanie žiadosti o otvorenie korporátneho bankového účtu na IOM550
  Inštitucionálne poplatky 450
  Ročný poplatok za podanie daňového priznaniaod 100
  PRVÝ ROK SPOLU:4,220

  KAŽDOROČNÉ POPLATKYEUR
  Korporátny Domicil
  (Poskytnutie sídla a prípadne registrovaného agenta, vyhotovenie a správa štatutárnych záznamov, uzávierok, podanie daňového priznania a akýchkoľvek ďalších daňových / licenčných vyhlásení)
  2,500
  Inštitucionálne poplatky 450
  Poplatok za podanie daňového priznania 100

  ĎALŠIE SLUŽBYEUR
  Profesionálni konatelia, Nominee servis na oprávnené osoby k podpisu žiadosti o otvorenie bankového účtu, Tajomník spoločnosti a Nominee akcionár1000
  Registrácia na VAT550
  Administrácia VAT (účtovníctvo, bankovníctvo) 200 / štvrťrok
  Opatrenia na prípravu účtovníctva 300
  Trust a súkromné nadácie
  Príprava zakladateľských listín trustu / súkromné nadácie a prevod
  od 1250
  Ročné poplatky za trustod 1600

  Pozn .: Všetci profesionální nominee konatelia na IOM musia pred vymenovaním prejsť kontrolou vládnej Komisie pre finančný dohľad. Komisia kontroluje záznam v registri trestov, odbornú kvalifikáciu, znalosť práva obchodných spoločností, pracovné skúsenosti a finančnú situáciu.

  Na zabezpečenie súladu s miestnym právom musí rovnako ako v iných jurisdikciách, ako aj IOM konať za spoločnosť licencovaný agent a musí byť menovaný miestny konateľ. Toto je v súlade so Zákonom o poskytovaní korporátnych služieb z roku 2000 (the Corporate Service Providers Act).

   

  Najčastejšie použitie IOM offshore spoločností:

  • držanie investície, napr. portfólia, UK komerčných nehnuteľností a ďalších podielov spoločností – tieto aktivity nie sú zdanené;
  • zjednodušené obchodovanie v rámci EÚ vzhľadom na nulovú daň z príjmu a možnosť získať VAT číslo na obchodovanie v rámci EÚ;
  • držanie práv duševného vlastníctva, pretože IOM je signatárom Parížskeho dohovoru o patentoch a ochranných známkach.

  Špecifiká zakladanie offshore spoločností na Ostrove Man

  • Založenie spoločnosti za 3 – 5 dní po schválení názvu spoločnosti Obchodným registrom. Názov môže končiť iba slovami Limited či Ltd, Public Limited Company alebo PLC.
  • Offshore spoločnosť môže byť založená len s jedným akcionárom, ktorý môže mať jediný podiel s nulovou hodnotou. Je povolené dosadenie jedného riaditeľa a tento nesmie byť rezidentom IOM.

  Účtovníctvo a podpora pre offshore spoločnosti na IOM

  • Offshore spoločnosť je povinná každoročne podávať daňové priznania. Ich príprava je zodpovednosťou konateľa a za podanie daňového priznania je zodpovedný registračný agent.
  • Účtovníctvo offshore spoločností nemusí byť vyhotovené, avšak účtovné záznamy musia byť držané na adrese registračného agenta na IOM.
  • Offshore spoločnosti nemusia mať auditované účtovníctvo, ak spĺňajú dve z týchto troch kritérií:
   • Ich ročný obrat je 5,6 milióna GBP alebo menej;
   • Ich bilančná suma dosahuje 2,8 milióna GBP alebo menej;
   • Priemerný počet ich zamestnancov je 50 alebo menej.
  • Každé daňové priznanie offshore spoločnosti musí byť vyhotovené a podané u daňového úradu IOM (Isle of Man Treasury). Všetky IOM spoločnosti sú v tomto zmysle považované ako rezidenti. Rezidenti (spoločnosti) sú zdaňovaní sadzbou vo výške 0%. Výnosy pre príjmy z pozemkov a nehnuteľností nachádzajúcich sa na IOM sú zdanené sadzbou vo výške 10%.
Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top